Asi: Täiendav eesti keele õpe VOCO-s V

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0075
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Kätlyn Prükk
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Täiendav eesti keele õpe VOCO-s V
Registreeritud: 22.06.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Täiendav eesti keele õpe on mõeldud eelkõige esmakursuslastele, kellel on puudulik eesti keele oskus. Koolituse käigus toetatakse osalejate keeleoskuse arengut (suulise keele ja väljendusoskuse arendamine; sõnavaralise pädevuse arendamine). Projekti raames toimuvad LAK õppe metoodika koolitused ning koolimeeskondade nõustamine, et toetada õpetajaid eesti keelest erineva emakeelega õpilaste õpetamisel.


Eesmärgid


Täiendava eesti keele õppe korraldamise eesmärk on aidata eesti keelest erineva emakeelega õppuritel toime tulla nii igapäevastes kui ka tööalastes situatsioonides, aga ka orienteeruda Eesti kultuuriruumis, aidata kursuslastel praktiseerida eesti keeles kõnelemist, toime


Tegevused


Alategevuse „Täiendav eesti keele õpe“ õpe toimub kombineeritud õppena 2022/23 õppeaastal. Täiendava eesti keele õppe raames väljatöötatud kava hõlmab intensiivset eesti keele õpet aktiivõppe meetoditega, eesti kultuuri tutvustava õppereisiga. Viiakse läbi 2 LAK õppe metoodika koolitust ning koolimeeskondade nõustamist, koolitused toimuvad mõlemas VOCO õppekorpuses.


Tulemused


Alategevuse „Täiendav eesti keele õpe“ tulemusena areneb õppija eesti keele kuulamis- ja rääkimisoskus, täieneb sõnavara, mis aitab eesti keelest erineva emakeelega õppuritel toime tulla nii igapäevastes kui ka tööalastes situatsioonides ja orienteeruda Eesti kultuuriruumis. LAK metoodika koolituse läbinud õpetajad omavad teadmisi ja oskusi õppija keelepädevuste arendamiseks erialaõppe ning teiste tundide raames. Koolimeeskond toetab nõustamise tulemusel üksteist eesti keelest erineva emakeelega õppijatele sobiva õppekeskkonna loomisel.


Maksumus


16 854 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


16 854 EUR

Kellele taotlus esitatakse


HARNO

Millise programmi / meetme raames


ESF

Juhtpartner


Tartu Rakenduslik Kolledž

PartneridJuht


Kätlyn Prükk

Algus- ja lõpptähtaeg


15.08.2022 - 31.05.2023

Osakond


VOCO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord