Asi: NPAD-2022/10014 kultuurhariduse alane täiendkoolitus

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0070
Menetlev üksus: Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu
Vastutav töötaja: Mai Põldaas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: NPAD-2022/10014 kultuurhariduse alane täiendkoolitus
Registreeritud: 16.06.2022
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
16.06.2022 kuni 15.06.2097
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Rahvaraamatukogud on eriti olulised asutused, mis pakuvad erinevatel tasanditel vaba juurdepääsu teabele ja teenustele, teevad aktiivset koostööd teiste haridus- ja kultuuriasutustega, tegutsevad piirkondlike keskustena. Raamatukoguhoidjad peavad pidevalt täiendama ja ergutama oma loovust, arendama oma erialaseid pädevusi selleks, et luua kohalikele elanikele uusi ja kaasavaid teenuseid. Projekt „Kultuurharidus – täiskasvanute integratsiooni võti“ hõlmab mobiilsusvisiite 3 avalikku raamatukogu Balti riikidest. Kõige olulisem fookus on suunatud täiskasvanud publikule pakutavate kultuurhariduslikele teenustele, meetoditele ja lähenemistele. Projekti peamisteks sihtrühmadeks on rahvaraamatukogude töötajad, kes korraldavad raamatukogudes kultuurhariduslikke tegevusi ja tööd täiskasvanutega. / Public libraries are particularly important institutions that provide free access to information and services in various levels, cooperate activily with other educational and cultural institutions, work as regional centers. The librarians must constantly improve and stimulate their creativity, develop their professional competences in order to create new and inclusive services to local inhabitants. The Project „Cultural education – key to adult integration“ includes mobility visits to 3 public libraries from the Baltic States. The most important focus will be directed toward the cultural education services, methods and approaches for adult audience. The main target groups of the project are the employees of the public libraries who organize cultural education activities in libraries and working with adults.


Eesmärgid


Projektis osalemise põhieesmärk on omandada teadmisi, oskusi, jagada ideid ning arendada kutse- ja üldpädevusi täiskasvanute kultuurhariduse valdkonnas. Pandeemia ajal tuli kõik teenused veebis üle kanda ning täheldati kompetentside puudumist kvaliteetsete ja sujuvate teenuste pakkumiseks. Raamatukoguhoidjad pidid ettetulnud probleemidega iseseisvalt hakkama saama, mistõttu on vajalik oskuste täiendamine ja koostöö teiste raamatukogudega ning heade tavade jagamine, ühiste probleemide üle arutlemine. Institutsioonilisel tasandil on vaja koolitada raamatukoguhoidjaid, et nad saaksid selles vallas end täiendada, et rahuldada kohalike elanike mitmekülgseid ja kvaliteetseid vajadusi. Raamatukogud peavad pakkuma teenuseid, mis on hetkel populaarsed ja kergesti ligipääsetavad, kuid teenuseid osutatakse füüsilise kontakti või interneti teel. Regionaalsel tasandil saadud teadmisi teistele piirkondlikele asutustele levitades, on võimalik luua ühtne juurdepääs täiskasvanutele kultuurhariduslike tegevuste pakkumisel. / The main aim of the participation in the project is to gain knowledge, skills, share ideas and develop proffesional and general competencies in adult cultural education field. During pandemic all services had to be transferred online and it was observed lack of competencies to provide quality and smooth services. Librarians had to sort out independetly with encountered issues, so it is necessary to improve skills and co-operate with other libraries and share good practices, disccuss about common issues. On the institutional level it is necesarry to educate the librarians to improve in this field to provide various and quality needs of the local inhabitants. Libraries must offer services that are popular and easily accessible at the moment nevertheless the services are provided by physical contact or online. On the regional level by spreading the gained knowledge to other regional institutions it is possible to create unified access to common cultural education activities for adults.


Tegevused


Iga osalev asutus koostab mobiilsusvisiidi jaoks struktureeritud programmi, kuid ka külalisasutustel on õigus oma ideid välja pakkuda. PROJEKTI EESMÄRGID JA TULEMUSED: Projekti lõppeesmärk on otsida võimalusi raamatukoguhoidjate pädevuste laiendamiseks kultuurhariduse valdkonnas. Projekti eesmärkide kokkuvõte: 1. Projekti partneritele rohkem kompetentsi ja teadmisi täiskasvanutele suunatud kultuurhariduse teenuste täiustamisel ja kohandamisel; 2. Jagada häid kogemusi ja praktikat; 3. Julgustada raamatukoguhoidjaid olema loomingulised ja kaasatud täiskasvanutele mõeldud õppetegevuste arendamisse. / Every participating institution will create a structured program for the mobility visit, nevertheless the guest institutions keep the right to suggest their ideas too. PROJECT OBJECTIVES AND RESULTS: The ultimate aim of the project is to seek ways to expand librarians competencies in cultural education field. Summary of project objectives: 1. More competence and knowledge to the project partners on improving and adapting cultural education services for adults; 2. Share good experience and practice; 3. Encourage librarians to be creative and involved in developing educational activities for adults.


Tulemused


Projekti saavutatavad tulemused: 1. Korraldati kolm mobiilsuskülastust Gulbene (Läti), Vilniuse (Leedu) ja Tartu (Eesti) raamatukogudesse. 2. vähemalt kuus osalevate raamatukogude raamatukoguhoidjat on täiendanud oma teadmisi, oskusi ja pädevusi täiskasvanute kultuurhariduse erinevatest viisidest, meetoditest ja käsitlustest, ning jaganud oma kogemusi teiste riikide kolleegidega. 3. Pärast projekti lõppu on osalenud raamatukoguhoidjad avardanud enda nägemust toimuvast, nad viivad raamatukogudes läbi hästi organiseeritud, täiustatud kultuurhariduslikke tegevusi, samuti parandavad raamatukoguhoidjad oma isiklikke ja tööalaseid oskusi kultuurhariduse vallas. 4. Loodud on koostööside kolme raamatukogu vahel perspektiiviga arendada tulevikus edasisi koostööprojekte. / Results of the Project to be achieved: 1. Arranged three mobility visits to the libraries of Gulbene (Latvia), Vilnius (Lithuania) and Tartu (Estonia). 2. six librarians from the public libraries have enriched their knowledge, skills and competences of the various ways, methods and approaches in cultural education for adults and shared their own experiences with the colleagues from other countries. 3. After the end of the project the participating libraries will expand outlook, carry out wellorganized, improved cultural education activities in the libraries, also librarians will improve their personal and professional skills in cultural education field. 4. Created a cooperation bond between three libraries with a perspective to develop a collaboration project in future.


Maksumus


9 000 EUR

Tartu kohustusedToetus


3 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Danish Agency for Higher Education and Science (DAFHES)

Millise programmi / meetme raames


Nordplus Adult 2022

Juhtpartner


Vilnius County Adomas Mickevicius Public Library, Lithuania

Partnerid


Gulbene Regional Library, Latvia ja Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu Eestist

Juht


Mai Põldaas

Algus- ja lõpptähtaeg


01.06.2022 - 31.05.2023

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord