Asi: H2Value - Supporting the Regional Development of the Green Hydrogen Fuel Value Chain for Transportation in Estonia and Latvia

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0066
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Teised töötajad: Helje Jõgi; Liina Helmoja; Olja Fomina; Rein Haak
Tähtaeg: 31.07.2025
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: H2Value - Supporting the Regional Development of the Green Hydrogen Fuel Value Chain for Transportation in Estonia and Latvia
Registreeritud: 06.06.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Vesinikkütus pälvib Euroopas ja kogu maailmas järjest suuremat tähelepanu. See on suuresti tingitud sellest, et vesiniku kasutamine ei eralda CO2 ja seda saab kasutada mitmetes sektorites (tööstus, transport, energeetika jt.). Seettõttu on vesinik ideaalne energiaallikas kõige energiamahukamate sektorite süsinikuintensiivsuse vähendamiseks. Veelgi enam, investeerimine rohevesinikku soodustab jätkusuutlikku majanduskasvu ja töökohtade loomist. EL majanduse elavdamise kavas rõhutatakse vajadust suurendada investeeringuid puhastesse tehnoloogiatesse ja väärtusahelatesse (sh. rohevesinik), mis toetab üleminekut puhtale energiale.
Tartu linn on võtnud energia- ja kliimakavas eesmärgiks saavutada kliimaneutraalsus hiljemalt 2050 aastaks. Liitumine EL missiooniga "100 kliimaneutraalset Euroopa linna aastaks 2030" toob selle tähtaja veelgi lähemale. Oluline võimalus selle eesmärgi saavutamisel on rohevesiniku laialdane kasutamine erinevates valdkondades.


Eesmärgid


Projekti H2Value eesmärk on rajada esimene regioonidevaheline rohevesiniku väärtusahel Lõuna-Eestis (Tartu regioon) ja Põhja-Lätis (Vidzeme regioon) ning anda tõuge vesinikumajanduse käivitamiseks Eestis ja Lätis.
Alameesmärkideks on:
1. Arendada ja testida kõrge valmidusega (TRL 9) tehnoloogiaid kogu vesiniku tarneahelas;
2. Pakkuda tuge ettevõtlusele rohevesiniku tehnoloogiate juurutamiseks;
3. Luua koostööraamistik erinevate osapoolte kaasamiseks rohevesiniku väärtusahelate arendamiseks..


Tegevused


Strateegiliste investeeringute tegemine piiriülese rohevesiniku väärtusahela ( tootmine, ladustamine, jaotamine, kasutamine) käivitamiseks. Katsetatakse rohelise vesiniku väärtusahela tehnoloogiaid. Rajatakse päikeseenergial põhinev rohevesiniku tootmine Tartus, ning vesiniku tankla. Piloteeritakse vesinikkütusel töötavat bussi Tartus ja jäätmeveokit Lätis. Luuakse vesiniku transpordivõimekus (maanteetransport).


Tulemused


Rohevesiniku väärtusahela käivitamine ja arendamine Eestis ja Lätis. Teadlikkus vesinikutehnoloogiatest ja nendega seonduvast on tõusnud. Sisend poliitika kujundamisele


Maksumus


617 390 EUR

Tartu kohustused


185 217 EUR

Toetus


432 173 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Euroopa Komisjon

Millise programmi / meetme raames


ERDF (I3-2021-INV2a-GREEN )

Juhtpartner


Tartu linn

Partnerid


BALTIC INNOVATION AGENCY OU Eesti
ESTIKO Elekter OÜ Eesti
Estonian Association of Hydrogen Technologies Eesti
LATVIJAS UDENRAZA ASOCIACIJA Läti
VIDZEMES PLANOSANAS REGIONS Läti
STICHTING NEW ENERGY COALITIONN Holland
ZAAO Läti
Alexela AS

Juht


Jaanus Tamm

Algus- ja lõpptähtaeg


01.11.2022 - 31.10.2025

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord