Asi: BiblioLingua

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0033
Menetlev üksus: Tartu Raatuse Kool
Vastutav töötaja: Rene Leiner
Teised töötajad: Ave Paabo; Riina Tombak; Svetlana Teras; Triin Siim
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: BiblioLingua
Registreeritud: 14.03.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Euroopa Liidus, mis põhineb motol In varietate concordia ehk ühinenud mitmekesisuses, on keeled kõige rohkem meie kultuuri otsene väljendus. Tõepoolest, mitmekeelsuse toetamisel on eriti oluline tähtsus kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse edendamisel. Euroopa Liidu jaoks on see ennekõike konkurentsivõime tagaja ning laiemate valikuvõimaluste pakkuja tema kodanike jaoks.

Elukestva õppe võtmepädevuste Euroopa raamistikus (2018) on välja toodud 8 võtmeoskust, mis on kõikides meie ühiskondades isikliku eneseteostuse edendamiseks olulised. Nende hulgas on ka sellised oskused, nagu suhtlemine ja mitmekeelsus. Need oskused põhinevad võimel mõista, väljendada ja tõlgendada mõisteid, mõtteid, tundeid, fakte ja arvamusi. Seda nii suulises kui kirjalikus vormis, sobivas sotsiaalses ja kultuurilises kontekstis. ELi keelepoliitika üks eesmärke on, et iga eurooplane peaks lisaks emakeelele valdama veel kahte keelt.

Kuigi meie koolis on keeleõpe olnud alati erilisel kohal, siis annab osalemine sellele teemale keskendunud rahvusvahelises projektis kindlasti lisamotivatsiooni nii õpetajatele kui õpilastele.

Keeleoskus jaguneb neljaks põhioskuseks: lugemine, kirjutamine, kuulamine ja rääkimine. Kuigi kõik nad on väga olulised, siis lugemisoskust (kirjaoskus, funktsionaalne lugemisoskus) peetakse keeleõppe vundamendiks. Tõepoolest, lugedes saavad õppijad luua tugevama sideme grammatikareeglitega, arendada keerukamat sõnavara, kasutada visuaalseid vihjeid mõistmaks keele struktuuri ja palju muud. Lugemine võib ka pakkuda erinevat mõistmise sügavust, mis omakorda võib aidata õppijal uurida konkreetse pärandi erinevad kultuurilisi aspekte.

2018. aastal sõlmiti partnerlus kuue keeleõppele, kaasamisele, kirjastamisele ja kultuurile spetsialiseerunud organisatsiooni vahel, kes töötasid ühisprojektis nimega Bibliodos.
Projekti eesmärk oli animeeritud e-raamatute kujul täiskasvanud õppijatele lugemisvõimaluste pakkumine. Projekt arendas välja paarkümmend klassikalist kirjandusteost Jane Austenist kuni Cervanteseni. Kõik erinevatel lugemistasemetel ning hulgaliselt tööriistu ja ressursse, mida toetada täiskasvanutele mõeldud lugemise juures.

Projekt oli väga edukas ja sai valdavalt positiivset tagasisidet. Pärast vestlusi keelekeskuste, koolide ja õpetajatega jõuti järeldusele, et animeeritud ja
kohandatud e-raamatud võiksid olla kasulikud ka noortele lugejatele vanuses 10-15.

Bibliodoses välja töötatud tööriistade esitlemisel näitasid paljud koolid ja õpetajad selle vastu üles suurt huvi.

Seetõttu on meie eesmärk kolm aastat pärast Bibliodose käivitamist välja töötada projekt Bibliodos II.


Eesmärgid


- Inglise keele õpetamise ja õppimise tervikliku lähenemisviisi edendamine
- Kaasamine ja mitmekesisus kõigis hariduse, koolituse, noorte ja spordi valdkondades
- Võtmepädevuste arendamine
- Iseseisev ja ajas jätkusuutlik õppija, kellel on arenenud õppekavas kirjeldatud üldpädevused ja baasoskused ning inglise keele oskus


Tegevused


Osalemine iga projektis loodava intellektuaalse väljundi lähteülesande, nõuete, spetsifikatsioonide ja vormi väljatöötamises.
Sobivate materjalide, viidete ja ressursside otsimine ja uurimine.
Materjalide testimine ning eksperthinnangu andmine.
Tagasiside analüüs.
Materjalide sisu tõlkimine.
Osalemine regulaarsetel veebikoosolekutel ja kolmel rahvusvahelisel projektikohtumisel.
Levitustegevused.


Tulemused


Projekti lõpuks on plaanitud välja töötada järgmised materjalid:

Interneti-raamatukogu

Raamatukogus on rida animeeritud ja illustreeritud e-raamatuid, mis esindavad nii kaasaegset kui klassikalist vastavale eagrupile sobivat ingliskeelset kirjandust.
Nad saavad olema välja töötatud kõikidele (sh erivajadustega lastele) kohandatud konkreetsetel tasemetel.

Veebiraamatukogu arendatakse platvormil, mis koondab kõik projekti jooksul loodu ning võimaldab samas õppijatel juurdepääsu uuele ja uuenduslikule lugemisliidesele, mis pakub erinevaid lugemisvalikuid, režiime, fonte ja suurusi. Seda kõike vastavalt oma vajadustele ja pedagoogilistele eesmärkidele.

Õpitoimikud

Iga kirjandusteostega koos valmib pedagoogiline toimik, kus antakse ülevaade raamatust, selle kirjutamise ajastust, ajaloolisest ja kultuurilisest tähendusest jne.

Tunnid

Õpitoimikute toetamiseks luuakse 30 erinevat õppetundi, mis pakuvad veelgi enam aktiivseid ja interaktiivseid õppimisvõimalusi. Tunnid struktureeritakse nii, et seal saaks pakkuda tegevusi, mis sobivad ka düsleksiaga või vähese lugemisoskusega õpilastele.

Töölehed

Õpipaketti kuuluvad ka töölehed, kust leiab erineva tasemega küsimusi, mis aitavad hinnata õppimist ja pädevusi. Need töölehed sisaldavad ka nn täiendava mõtlemise jaotiseid, mis aitavad kunstiteost veelgi enam lahtimõtestada.

Rakendusvihik

Selle brošüüri mõte on selgitada paremini projekti lähenemisviisi ja kindlustada selle tulemuste mõistmist, rakendamist ja tagasisidestamist nii projektis osalevate partnerite hulgas kui väljaspool. See juhend sisaldab ka peatükki „Kuidas teha”, mis aitab õpetajatel endil oma e-raamatuid koostada.


Maksumus


24 882 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


24 882 EUR

Kellele taotlus esitatakse


AEF-Europe, 44 Boulevard Léopold II 1080 Bruxelles Belgium

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA220 - strategic partnership – education

Juhtpartner


Logopsycom haridusinnovatsioonikeskus (Belgia)

Partnerid


Les Apprimeurs kirjastusagentuur (Prantsusmaa)
Istituto dei Sordi di Torino (Itaalia)
BABEL IDIOMAS – Academia de inglés en Málaga (Hispaania)
Základná škola Škultétyho Nitra (Slovakkia)

Juht


Rene Leiner

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2023 - 31.12.2024

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord