Asi: Taastava õiguse arendamine Tartu linnas

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-22-0030
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Vastutav töötaja: Katrin Joost
Teised töötajad: Birgit Siigur
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Taastava õiguse arendamine Tartu linnas
Registreeritud: 08.03.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu linna rahvastikuregistris oli 2021. aasta lõpu seisuga 20 650 last. Lastekaitsealaste juhtumitega seotud abivajavaid lapsi oli 2021. aasta jooksul 980, mis on ca 5% kõigist Tartu linna lastest. Abivajavate laste arv on võrreldes möödunud aastaga oluliselt kasvanud (2020. aastal 566 last). Õigusrikkumise toime pannud laps on samuti abivajav laps.
Lastekaitsetöö korraldamisel järgitakse lapse õigusi ja heaolu tagavaid põhimõtteid ja tehakse valdkondadeüleselt koostööd laste abivajaduse varase märkamise, lastele ja peredele suunatud toetuste ja teenuste planeerimisel ning rakendamisel.
2021. aastal valmis valdkondadeüleses koostöös Tartu linna heaoluprofiil. Tartu linna heaoluprofiil toob mh kitsaskohana välja süsteemse ennetustöö kavandamise. Taastava õiguse metoodikate rakendamine annab võimaluse valdkondadeüleseks koostööks erinevatel tasanditel ennetustegevuste planeerimisel ja rakendamisel.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on Tartu linna laste ja perede heaolu suurendamine. Varane märkamine ja valdkondadeülene koostöö toetab lastele ja peredele suunatud ennetustööd, abivajaduse väljaselgitamist ja sobivate sekkumiste rakendamist. Käesolev projekt annab võimaluse Tartu linna lastekaitsetöötajate jt laste ja peredega tegelevate spetsialistide teadlikkuse tõstmiseks taastava õiguse sekkumiste osas, lisaks konkreetsed kompetentsid metoodika rakendamisel, mis tulemina toetab laste ja perede heaolu ning varast abivajaduse märkamist.
Lastekaitse spetsialistid, kes on laste ja peredega tehtavas töös juhtumikorraldajateks, on omandanud tõhusad taastava õiguse sekkumise oskused: konfliktivahendus, kahjuvahendus, heastavad ringid, taastav nõupidamine ja mõjus vestlus.


Tegevused


Projekti tegevused hõlmavad avaseminari, koolitusi, spetsialistide kovisioone ja supervisioone, kogukonna teavitamist ning lõpuseminari.
1. 2022 august - avaseminar
2. 2022 september - I moodul, 2-päevane koolitus
3. 2022 oktoober - lastekaitse spetsialistide supervisioon toetamaks metoodika praktilist väljundit
4. 2022 november - II moodul, 2-päevane koolitus
5. 2022 detsember - lastekaitse spetsialistide supervisioon toetamaks metoodika praktilist väljundit
6. 2023 jaanuar - III moodul, 2-päevane koolitus
7. 2023 veebruar - lastekaitse spetsialistide supervisioon toetamaks metoodika praktilist väljundit
8. 2023 märts - juhtumikorralduse mudeli valmimine
9. 2023 märts - mai - võrgustikupartnerite ja lapsevanemate teavitamine
10. 2023 mai - lõpuseminar


Tulemused


Projekti tulemusena mõistavad laste ja peredega tegelevad spetsialistid taastava õiguse mõtteviisi ja teavad, millistel juhtudel seda kasutada ning on valmis metoodikat oma töös rakendama, sh on valminud juhtumikorralduse mudel õigusrikkumise toime pannud noortega tegelemisel.
Taastav õiguse ja mittekaristuslike meetodite mõju on näidanud teiste riikide praktika ning teadusuuringud. Nende mõjul tõuseb:
1. Efektiivsus: Korduvrikkumiste määr langeb (uuringu andmetel 14%);
2. Kulutulusus: Mõned taastava õiguse meetodid on üldmenetlusest vähem kulukamad (Soomes tehtud analüüsi kohaselt on tsiviil- ja väärteoasjades lepitus 365€ odavam kui üldmenetlus ja kriminaalasjades 850€ odavam);
3. Kahjukannatanute rahulolu: Kannatanute ja süüdlaste rahulolu tõuseb. Mitme uurimuse alusel on leitud, et kahjukannatanud on taastava õiguse protsessiga rohkem rahul, kui tavalise kriminaalprotsessiga, seda enam, et on suur tõenäosus, et tekitatud kahjud saavad ka reaalselt heastatud (uuringute andmetel oli 85% kannatanutest rahul taastava õiguse protsessiga, samas vaid 33% olid rahul tavaprotsessiga). 


Maksumus


53 880 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


53 880 EUR

Kellele taotlus esitatakse


RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS

Millise programmi / meetme raamesTaastava õiguse arendamine Eestis II

Juhtpartner


Riigi Tugiteenuste Keskus

PartneridJuht


Birgit Siigur

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2022 - 31.05.2023

Osakond


STO

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord