Asi: Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0028
Menetlev üksus: Tartu Annelinna Gümnaasium
Vastutav töötaja: Jelena Bitova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine
Registreeritud: 03.03.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Kliimamuutused ja kliimamuutustega kohanemisel on oluline roll inimestevahelisel koostööl ning tegutsemisel ühiselt inimkonnana. Selle tee eelduseks on kogukondlikud head suhted ning üksteise ära kuulamine ja arvestamine. Ökoloogilise maailmapildi selgusel ning oma rolli märkmaisel ning osalemisel ühtsete eesmärkide nimel .


Eesmärgid


Selle projekti eesmärk on siduda venekeelne õpilaskond Tartu tippspetsialistide seltskonda, kes iga üks oma vaatenurgast aitab selgitada looduse toimimist ökosüsteemina ning näha inimese osa selles, samuti leida vead, kus inimene on rikkunud looduse tasakaalu ning sellest tulenevalt on tekkinud suur tarbimine ning raiskamine ning lõpptulemusel ka kliimamuutused. Sama oluline läbiviidavate programmide infol ökosüsteemidest on meetoditel, kuidas seda infot edastatakse ning sellel, et me koos venekeelse õpilaskonnaga arutleme, mis on nende arust maailmas oluline ja mida nemad sealjuures saavad ära teha.


Tegevused


Projekti tegevus on tihedalt seotud selliste õppekava teemadega: elukestev õpe – läbi projekti tegevuse kujuneb isiksus, kes on valmis õppima kogu elu ; keskkond ja jätkusuutlik areng – õpilasest kujuneb sotsiaalselt aktiivne, vastutustundlilk ühiskonnaliige.
Kooli õppekorraldus toetab väljaspool klassi õppetegevust. Projekti vältel kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, mis annavad turvalise vaimse keskkonda, soodustavad õppemotivatsiooni kasvu, tõhustavad eesti keele õpet, äratavad huvi eluteaduste suhtes, tõstavad õpilase enesehinnangu. Õpetavad õpilasi töötada rühmas, lahendada projekti teostamise käigus tekkinud probleeme ning viia üheskoos alustatud tegevus lõpuni.Õpilased kogevad ja võrdlevad mahepõllumajanduse ning suurtootmise erinevusi. Mõõdavad keskkonnanäitajaid ning hindavad keskkonnaseisundit indikaatorliikide ja keemiliste analüüside kaudu, võrdlevad erinevaid tootmisi. Ehitavad ise elektrit tootva generaatori ja võrdlevad rohetehnoloogiat tavatehnoloogiaga.


Tulemused


Praktilised tegevused ja elulised näited soodustavad õpilaste loodussäästlikke valikute tegemist ka hilisemas elus ning pikaajaline teemade seostamine omavahel ning tagasiside järgmisel korral, kas õpilane on oma valikutes ja käitumisharjumustes muutusi teinud, annab võimaluse üksteisega ennast võrrelda ning näha, kuidas saab päris elus muutusi ellu viia.


Maksumus


9 984 EUR

Tartu kohustused


499 EUR

Toetus


9 485 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Kliima.7.1.1 Rohetehnoloogia ettevõtluse arendamise programmide ja üldhariduskoolide õpilaste teadlikkuse suurendamise projektide toetus

Juhtpartner


Tartu Annelinna Gümnaasium

PartneridJuht


Tatjana Ojavere

Algus- ja lõpptähtaeg


01.10.2021 - 01.04.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord