Asi: TREASoURcE (Territorial and regional demonstrations of systemic solutions of key value chains and their replication to deploy circular economy)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0026
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Teised töötajad: Aija Kosk; Helje Jõgi; Kaspar Alev; Liina Helmoja; Olja Fomina; Rein Haak; Ülle Mauer
Tähtaeg: 31.05.2026
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: TREASoURcE (Territorial and regional demonstrations of systemic solutions of key value chains and their replication to deploy circular economy)
Registreeritud: 02.03.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Lineaarmajandusel on negatiivne mõju keskkonnale, kuna tooted on tavaliselt mõeldud kasutamiseks, mitte taaskasutamiseks. Maailmas jõuab näiteks 1,5–4% plastitoodangust aastas ookeani.
Mikroplasti sisaldus keskkonnas on ELis igal aastal 75 000–300 000 tonni. Lisaks tootmisele põhjustab erinevate materjalide põletamine kasvuhoonegaase, mis kiirendavad kliimamuutusi ja toob kaasa samuti bioloogilise mitmekesisuse vähenemise. Tarbekaupade tootjad on välja arvutanud, et 95% nende toodangu süsiniku jalajäljest pärineb materjalide kaevandamisest, nende
töötlemisest ja komponentide tootmisest. Asendades tänapäevased kasutamata materjalid ringlussevõetud sekundaarsete materjalidega saavad tootjad vähendada heitkoguseid 9,2-lt 0,6 kg CO2-le ühe kilo toodangu kohta. Selleks, et saavutada 2025. aastal 55% jäätmete taaskasutusmäär on ELi ringmajanduse tegevuskavas välja toodud eesmärk tõsta näiteks ringlussevõetud plasti määr tänaselt 5-7%-lt 30%-le. Samuti on seatud eesmärgid muude materjalide ja jääkide (Nt. haruldased metallid, biolagunevad jäätmed ) taaskasutamise osas.


Eesmärgid


Projekti TREASoURCE eesmärk on leida jätkusuutlik ringmajanduse mudel materjali- ja tootevoogudele, mida praegu olulises osas ei taaskasutata. Kolm peamist projektis käsitletavat materjalide väärtusahelat on plasti, akude/patareide ja biojäätmete taaskasutus. Sihtvood koosnevad toodetest ja materjalidest, mida tarbitakse suures koguses ja mis tekitavad suures koguses jäätmeid.
Sihiks on sõltuvuse vähenemine fossiilsetest toorainetest. Projekt on üles ehitatud süsteemse ringmajanduse (CE) lahendustele, mis koosnevad sidusrühmade kaasamisest ja võtmeväärtusahela pilootprojektidest.
TREASOURCE projekt aitab elavdada nii linnaliste piirkondade majanduslikku koostööd, ja toetab sidusrühmi sobivate CE-lahenduste leidmisel ning uute väärtuste loomisel.


Tegevused


Tartu tegevused:
- Piirkondliku ringmajanduse kava koostamine
- Parandustöökodade ellukutsumine
- Ringmajanduse põhimõtete rakendamisele kaasaitamine
kohalikes kogukondades
- Tootmis- ja tarbimisjääkide vahendukeskkonna loomine
- Teavitustegevused


Tulemused


Kaardistatud on taaskasutatavad jäätmed Tartu linnas ja selle lähiümbruses.
Koostatud on ringmajanduse kava.
Loodud on tootmis- ja tarbimisjääkide vahendamise keskkond (marketplace).


Maksumus


183 881 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


183 881 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Euroopa Komisjon

Millise programmi / meetme raames


Horizon 2020

Juhtpartner


TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY (Soome)
ESPOO
02150
TEKNIIKANTIE 21
Finland
www.vtt.fi

Partnerid


SINTEF AS (Norra)
SYDDANSK UNIVERSITET (Taani)
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL (Eesti)
FORUM VIRIUM HELSINKI OY (Soome)
Cradlenet (Rootsi)
MAA- JA METSATALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY (Soome)
GREENDELTA GMBH (Saksamaa)
EKOKUMPPANIT OY (Soome)
CLIC INNOVATION OY (Soome)
VIKEN FYLKESKOMMUNE (Norra)
Fredrikstad Kommune (Norra)
TALLINNA LINN (Eesti)
TARTU LINN (Eesti)
Save Pond Hockey ry (Soome)
Insin Yritoimisto Polartek Oy (Soome)
HALDOR TOPSOE AS (Taani)
PREMIX OY (Soome)
HALDEN PLASTGJENVINNING AS (Norra)
TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELINKEINOJA KEHITYSYHTIO BUSINESS TAMPERE OY (Soome)
Kuusakoski Oy (Soome)
AS Batteriretur (Norra)
TRONDELAG FYLKESKOMMUNE (Norra)

Juht


Jaanus Tamm

Algus- ja lõpptähtaeg


01.06.2022 - 31.05.2026

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord