Asi: Hajaasustuse programm 2022

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0021
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Teised töötajad: Maarja Aedviir
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Hajaasustuse programm 2022
Registreeritud: 16.02.2022
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
16.02.2022 kuni 15.02.2097
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Meedet rakendatakse endises Tähtvere valla piirkonnas.


Eesmärgid


Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.


Tegevused


Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist järgmisi valdkondi:
- veevarustussüsteemid;
- kanalisatsioonisüsteemid;
- juurdepääsuteed;
- autonoomsed elektrisüsteemid (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga)


Tulemused


Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises nõuetekohase joogivee kättesaadavuse, elamus tekkiva reovee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.


Maksumus


34 495 EUR

Tartu kohustused


17 248 EUR

Toetus


17 247 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Riigi Tugiteenuste Keskus

Millise programmi / meetme raames


Hajaasustuse programm 2022

Juhtpartner


Kants

PartneridJuht


Marek Treufeldt

Algus- ja lõpptähtaeg


01.02.2022 - 10.01.2024

Osakond


Kants

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord