Asi: Diggiloo_Digital Cultural Production from Youth to Youth

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0019
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Margit Kink
Teised töötajad: Helene Toomeoks
Tähtaeg: 31.08.2024
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Diggiloo_Digital Cultural Production from Youth to Youth
Registreeritud: 04.02.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti üldeesmärk on tugevdada valdkonnaülest koostööd noorsootöö, loovuse ning kultuuri vahel, et suurendada noorte kaasamist ning leida uusi uuenduslikke metoodikaid ja praktikaid, mis hõlmavad neid sektoreid. Projekti kõrvaleesmärk on tutvustada digitaalseid tööriistu nii noorsootöötajatele, kultuurijuhtidele kui ka noortele, mille abil kultuuri produtseerida.


Eesmärgid


- tõsta noorsootöö kvaliteeti ja jätkusuutlikkust; mõjutada tulevast noortepoliitikat
- arendada katsetamise kaudu välja uus koostöövorm noorsootöö ning loovuse ja kultuuri vahel
- suurendada noorsootöötajate, kultuurijuhtide ja noorte oskusi ja teadmisi digivahendite kasutamises
- tugevdada noorte kodanikuaktiivsust, suurendades nende oskusi kultuuris, mitmekultuurilisuses, koostöös, probleemide lahendamises ja õppeprotsesside analüüsimises
- laiendada kultuuriteenuste kasutajaid ja sihtrühmi, eriti noorte seas
- arendada noorsootöötajate, kultuurijuhtide ja noorte digitaalse kultuuriproduktsiooni oskusi
- tuvastada, arendada ja jagada teadmisi ja häid tavasid, mis on seotud ülaltoodud eesmärkidega (metoodikad; kuidas viia ellu noorteprojekte, rahvusvahelisi projekte/vahetusi) jne.


Tegevused


Projekti erinevad tegevused moodustavad loogilise terviku, mille käigus piloteeritakse ja analüüsitakse Soomes, Eestis ja Hollandis noorsootöö ning loovuse ja kultuuri koostöökontseptsiooni. Tegevuse etapid on järgmised:
1. koolitused kontaktkohtumisena ja veebis: digivahendid, kultuuriloome tutvustamine ja digivahendite kasutamine kultuuriloomes;
2. Kultuurilise sisuga digitaalsed produktsioonid (kohalike kultuuriorganisatsioonide ülesanne).
3. Noortegrupid peavad projektist digitaalseid õpipäevikuid (1–4 riigi kohta). Neid juhendavad ja toetavad kohalikud noorsootöötajad ja kultuurijuhid, samuti veebipõhised digieksperdid ja multikultuursed õpperühmad.
4. Koolitusmaterjali koostamine: praktilised juhised valdkonnaüleste kultuuritootmisprojektide kavandamiseks ja elluviimiseks koos noortega.
5. Regulaarsed üritused, sh lõpetav veebiseminar ja muu infovahetus.


Tulemused


Luuakse koostöövõrgustik, mille kaudu jagatakse häid praktikaid, kuidas uute ideede, koostöö ja uuendustega kaasata noori kultuurivaldkonda. Diggiloo kontseptsiooni piloteerimine mitmes erinevas riigis, erinevates keskkondades ja koostöömudelites tagab, et arvesse võetakse erinevaid tegureid ja valmiv manuaal on koostatud viisil, mis võimaldab rakendada seda mudelit erinevates olukordades. Lisaks annab projekt partneritele kogemusi ja suutlikkust rahvusvahelise projektijuhtimise vallas ning aitab saavutada rahvusvahelistumise eesmärke.

Noorsootöötajad ja kultuurijuhid omandavad uue oskuse, et teha valdkonadevahelist koostööd tõstes seeläbi noorsootöö üldist kvaliteeti. Noortel on rohkem võimalusi loovuse ja kultuuriga tegelemiseks ning nad omandavad digitaalseid, ettevõtlikke ja pehmeid oskuseid. Kultuur ja loovus saavad juurde uusi kasutajaid, produtsente ja publikut.


Maksumus


23 046 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


23 046 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Harno

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö KeskusSUOMEN HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OY HUMAK

Partnerid


Stiching P60 - Holland,Suomen Viron-instituutin säätiö - Stiftelsen för Finlands Institut i Estland sr -Soome,Gemeente Amstelveen - Holland,Tartu Noorsootöö Keskus - Eesti

Juht


Margit Kink

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2022 - 31.12.2023

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord