Asi: IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogramm 2022

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-22-0016
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogramm 2022
Registreeritud: 02.02.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


IT Akadeemia programm on aastaid tegutsenud selle nimel, et IKT kõrghariduse kvaliteet tõuseks ning tööjõu turule suunduks enam kõrgharitud spetsialiste. Täna on selge, et sellest ei piisa ning hädavajalik on tähelepanu pöörata ka IKT tasemeõppe (kutsehariduse) populariseerimisele ning õppekvaliteedi tõstmisele. Oluline on õpilast toetada viisil, et tal oleks võimalus ja motivatsioon nii oma õpinguid lõpetada kui neid tulevikus elukestvalt jätkata.
Seatud eesmärkide saavutamiseks alustas IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogramm.


Eesmärgid


Eesmärk 1 Kasvatada tugevate IT spetsialistide arvu noorte varajase spetsialiseerumise kaudu

Eesmärk 2 Arendada õppekava, tõsta ja ühtlustada õpetamise taset ning tagada sisseastujate motivatsioon õpingute täies mahus läbimiseks

Eesmärk 3 Luua tingimused, et lõpetajad suunduvad IT-d edasi õppima kõrghariduse tasemel


Tegevused-Häkatoni korraldamine kolme kooli IT Akadeemia erialade õpilastele
-Kogemuste vahetus kolleegidega partnerkoolidest
-Õpetajate regulaarsed ühised praktilised koolitused ja töötoad erialaoskuste täiendamiseks ja läbivate kompetentside omandamiseks
- Distants- ja hübriidõppe toetuseks keskkonna kaardistamine ja ühiselt lahenduste leidmine
-Ühised keskkonnad õpetamiseks (nt Jira, Miro, CISCO virtuaalkeskkond) –koordineerib HARNO
-Tööandjate kaasamise mudeli loomine
-Trükitud ja e-raamatutena kasutatava õppekirjanduse nimekirja koostamine
-Koostöö õpivara loomisel
-Õppe tagasiside senise praktika kaardistamine kolmes koolis ja ühise tagasisidesüsteemi väljatöötamine
-Kutsevõistluse korraldamiseks IT Akadeemia tarkvaraarendaja eriala õppijatele formaadi väljatöötamine


Tulemused


Õppijad on enam rahul õppekeskkonnaga ning tiheneb koostöö erinevate IT-akadeemia koolide vahel. Tulemuseks on õppijate rahulolu kasv õpetamisega ja seeläbi väheneb ka õppijate väljalangevus.


Maksumus


140 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


140 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja Noorteamet

Millise programmi / meetme raames


IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogramm

Juhtpartner


Tartu Rakenduslik Kolledž

PartneridJuht


Signe Vedler

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2022 - 31.12.2022

Osakond


VOCO

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord