Asi: Tartu renoveerib

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-22-0007
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse ruumiloome osakond
Vastutav töötaja: Kaspar Alev
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu renoveerib
Registreeritud: 14.01.2022

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartus on üle 1200 kortermaja. 96% kortermajadest on eraomandis st tegemist on korteriühistutega. Kõigist Tartu kortermajadest 93% on renoveeritud enne aastat 2000. 78% nendest hoonetest on energiaklassis E või madalam ning 32% enegiaklassis F või madalam. Kõik sellised hooned vajavad renoveerimist, et säiliks kortermajade elamisväärsus ja väheneksid hoonete energiakulud. Tartu linn on seadnud Tartu linna energia ja kliimakavas oma eesmärgiks renoveerida vähemalt 50% kõikidest Tartu kortermajadest aastaks 2030.


Eesmärgid


Töötada välja Tartu linna kortermajade renoveerimise tugiteenus.
Teenunse abil toetada vähemalt 50 Tartu kortermaja, mis on rajatud enne 2000. aastat, renoveerimist.
Teenuse toel tuua Tartusse renoveerimisinvesteeringuid väärtuses vähemalt 32 miljonit eurot.


Tegevused


Aastatel 2023 kuni 2027 suunab Eesti riik kortermajade renoveerimisse 336 miljonit eurot. See on Tartu korteriühistutele suur võimalus majade renoveerimiseks, elamistingimuste parandamiseks ning energiakulude vähendamiseks.

Projekti sisuks on Tartu linna korteriühistute toetamine renoveerimise protsessis. Luua ühistute jaoks tugiteenus, mis aitaks ühistutel konkureerida riikliku renoveerimistoetuste taotlemisel ning seeläbi saavutada Tartu linna kortermajade renoveerimise eesmärgid aastaks 2030.

Tartu linna luuakse uudne teenus, mille ülesandeks on pakkuda tuge alates renoveerimise soovist läbi otsustamise, rahastamise, projekteerimise ja ehituse kuni renoveerimisjärgse tulemuste hindamiseni.

Teenuse käigus koostatakse ühistule renoveerimise kavad koos energiaarvutuste ja tasuvusanalüüsidega, et ühistud saaksid vastu võtta teadlikud renoveerimise otsused.

Ühistuid toetatakse finantseerimisallikate leidmisel, mis tähendab peamiselt KredEx-I vahendatavat riikliku renoveerimistoetuse taotlemist ning laenu. Täiendavateks rahastusallikateks on linna sihitud toetused prügimajade või rattamajade rajamiseks või projektipõhised toetused nagu SmartEnCity, oPEN Lab või LIFE IP BUILDEST. Täiendavalt on võimalik kasutada turul pakutavaid päikesejaama rajamise lepinguid või seni vähe levinud energiatõhususe lepinguid.

Projekti käigus antakse ühistutele toetust renoveerimisprojekti koostamiseks sj energiaauditite koostamiseks, päikesesimulatsioonide koostamiseks. Toetus on mõeldud renoveerimis ette valmistamiseks ning renoveerimise protsessi parimaks ja sujuvaimaks korraldamiseks tagades energiatõhususe ja ehituskvaliteet. Teenus on ennekõike suunatud korteriühistute juhatustele, kes pole kutselt kinnisvarahaldurid ega ole projekteerimise ega ehituse kogemusega juhid

Teenuse ülesanne on aidata ühistutel leida renoveerimistööde projekteerijad ja ehitajad. Olla ühistutele partneriks, kes aitab tagada mõlema olulise hanke parima kvaliteedi vältides projekteerimise vigu ja tagades parima võimaliku ehituskvaliteedi.

Renoveerimise järgselt aidatakse ühistutel koostada vajalikud aruanded finantseerijatele ning sõlmida kõik vajalikud hoolduslepingud. Renoveerimise järgselt ollakse toeks hoolduslepingute täitmise kontrollimisel ning tehnosüsteemide parima toimimise tagamisel.

Projekti käigus ei rahastata ühtegi korterühistu investeeringut. Projekti sisuks on renoveerimistakistuste vähendamine ning ühistute toetamine, et nad oleksid ise võimelised oma kodusid renoveerima.

Projekti sisu arvudes:
- Renoveerimise tugiteenuse disain ja loomine
- Korteriühistutega kontakteerumine ja teenunse tutvustamine (vähemalt 200 KÜ-d)
- Energiaauditite koostamine (vähemalt 150)
- Renoveerimise projekti koostamine energiaklassi C või parem (maksimaalselt 50 KÜ-d)
- Energiaühistute loomine (vähemnalt 5 KÜ-d)
- Riikliku renoveerimistoetuse taoltuste esitamine (vähemalt 40 KÜ-d)
- Kortermajade renoveerimine (vähemalt 20 KÜ-d)
- Renoveerimisejärgne konsultatsioon ning hoonete tehnosüsteemide toimimise peenhäälestus

Tugiteenus hanitakse riigihankega turult.
Teenuse käigus taotlevad korteriühistud projekteerimise toetusi linnalt. Projekti renoveerimise toetused makstakse väja projekti vahenditest peale projekteerimise edukat lõppu. Projekti käigus rahastatakse rohkema hulga ühistute projekteerimisi, kui projekti jooksul saavad KredEx-i renoveerimise otsuse. Sellega tagatakse, et ühistud on võimelised kandideerima riiklikes toetusvoorudes, mis toimuvad peale projekti lõppu. Korteriühistule, kes saab projekteerimistoetust, ei teki kohustust toetus tagasi maksta, kui tal ei õnnestu koheselt saada riiklikku renoveerimistoetust.Tulemused


Projekti tulemusena on Tartus alustatud kortermajade renoveerimist väärtuses vähemalt 32 miljonit eurot st 20 kuni 30 kortermaja.


Maksumus


1 800 000 EUR

Tartu kohustused


180 000 EUR

Toetus


1 620 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Euroopa Investeerimispank

Millise programmi / meetme raames


ELENA

Juhtpartner


Tartu Linnavalitsus

PartneridJuht


Kaspar Alev

Algus- ja lõpptähtaeg


01.03.2022 - 01.03.2025

Osakond


RLO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord