Asi: Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0153
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine
Registreeritud: 28.12.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Erivajadusega laste tugisüsteemis saavad kokku tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkond, vastutus on jaotunud nii KOVi kui riigi vahel. Eritoe vajaduse varajane märkamine on kriitiline, kuna varases lapseeas alanud probleemid saadavad inimest täiskasvanueani ning toovad riigile ja KOV-ile kaasa vajaduse järjest ressursimahukamate teenuste pakkumiseks.
Tartu linna ja maakonna peamised mured laste ja perede toevajaduse märkamisel ja toe pakkumisel langevad kokku nii Riigikontrolli 2020. a auditi kui Sotsiaalministeeriumi 2021. a ülevaates viidatud kitsaskohtadega - toe saamist pärsib tugispetsialistide puudus; toevajaduse hindamine ja toe pakkumine on killustunud erinevate valdkondade vahel, süsteem on koordineerimata ning lapse ja vanema jaoks keeruline ja aeganõudev; info
liikumine eri valdkondade, spetsialistide ja omavalitsuste vahel on ebaühtlane. Eraldi väljakutse esitab ka tugiteenuste pakkumise süsteemi erinev tase linnas ja maaomavalitsustes, mis kombineerub pendelrändega ja tingib teenusturismi.

Projekti eesmärgiks on laste ja perede heaolu suurendamine ja elukvaliteedi parandamine. Projekt keskendub laste hariduslike erivajaduste ja toevajaduse varase märkamise ning laste toetamise tõhustamisele. Selleks luuakse esmalt Tartu linna ja Tartumaa teisi omavalitsusi ühendav integreeritud valdkondadevaheline tugiteenuste mudel. Mudel võimaldab laste ja perede abivajadust varakult märgata ning neile vajalikku tuge pakkuda, leevendab spetsialistide puudust väiksemates KOV-ides ning vähendab teenuste killustatust. Selleks, et toetada õpetajaid ja HEV õppe koordinaatoreid (HEVKO) koolides ning tõhustada erivajaduste varast märkamist ja sobiliku toe ja teenuste väljaselgitamist, luuakse hindamisinstrumentide ja -juhendite tööriistakast. Samuti pakutakse koolieelsete lasteasutuste HEVKO-le vanemlusgruppide eestvedamise koolitust. Lisaks koostatakse õpetajate toetamiseks ennetusprogramm koos juhendite, lühivideote ja koolitusega. Perede toetamiseks koolitatakse tugispetsialiste spetsiaalselt logopeedilise toe pakkumisele suunatud perede programm. Perede programmi eesmärgiks on võimestada logopeedilise probleemiga lapse vanemaid oma lapse toetamisel.


Eesmärgid


Tartumaa HOP rakendusmudeli loomise ja piloteerimise eesmärk on laste ja perede heaolu suurendamine ja elukvaliteedi parandamine.

Alaeesmärgid:

1. Luua ja piloteerida valdkondadeülene integreeritud juhtumikorralduse mudel haridusliku erivajadusega laste toetamiseks omavalitsuste üleselt;
2. Luua hindamisinstrumentide tööriistakast õpetajatele ja HEV õppe koordinaatoritele;
3. Luua ennetus- ja toetusprogrammid õpetajatele varaseks abivajaduse märkamiseks ning peredele abivajava lapse toetamiseks.


Tegevused


Projektil on kolm suurt tegevussuunda:

1. Juhtumikorralduse koosöömudeli loomine ja testimine
2. Hindamisinstrumentide ja -juhendite tööriistakasti loomine
3. Ennetusprogrammide loomine (2 programmi – õpetajatele ja peredele suunatud)


Tulemused


Projekti tulemusena paraneb Tartumaal tugiteenuste kättesaadavus lastele ja peredele ning tugiteensute valdkondade- ja omavalitsustevaheline integratsioon.


Maksumus


201 667 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


201 667 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Riigi Tugiteenuste Keskus

Millise programmi / meetme raames


Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks

Juhtpartner


Hariduse Tugiteenuste Keskus

Tähe 56, 50103 Tartu
E-post: htk@tartu.ee
Telefon: 746 1000

Partnerid


Projekti partnerid on:
1. Tartumaa Omavalitsuste Liit
2. Elva vald
3. Kambja vald
4. Kastre vald
5. Luunja vald
6. Nõo Vald
7. Peipsiääre vald
8. Tartu vald

Juht


Marek Treufeldt

Algus- ja lõpptähtaeg


01.05.2022 - 30.04.2024

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord