Asi: TartuROHEring (Introducing adaptive community-based biodiversity management in urban areas for improved connectivity and ecosystem health—urbanLIFEcircles).

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0143
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse ruumiloome osakond
Vastutav töötaja: Riia Ränisoo
Teised töötajad: Indrek Kuusk; Indrek Ranniku; Kertu Vuks; Kristin Leis; Mirjam Võsaste
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: TartuROHEring (Introducing adaptive community-based biodiversity management in urban areas for improved connectivity and ecosystem health—urbanLIFEcircles).
Registreeritud: 22.11.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Linnastumine on kõikjal maailmas kiirenev protsess ja üks peamisi elupaikade killustumise ja kao põhjuseid. Linnastumise tõttu on suured looduslike elupaikade alad muudetud elurikkusele sobimatuks. See kehtib ka Tartu linna kohta. Vastavalt hiljuti arendatud indeksile, mis kirjeldab maastiku võimet toetada elurikkust (rohemeeter.ee), on üle poole linna pindalast hetkel looduslike liikide elupaikadena sobimatu. Linna taristu põhjustab väheste säilinud elupaikade killustumist, viies väikeste ja geneetilisest vaesunud populatsioonide ja koosluste väljaarenemisele. Tartu linna pindala on 159 km2, millest rohealad on umbes 25%. Tartus on olemas rohkelt rohealasid, samuti on olemas kõrge väärtusega rohealad linnaservades, kuid puuduvad ühendusteed (rohekoridorid) elupaikade vahel ja rohealade praegune hooldusrežiim ei toeta elurikkust. Kasutatakse lärmakaid, süsinikku emiteerivaid masinaid ja liiga intensiivset hooldusrežiimi, mis ei võta arvesse looduslike liikide biorütme. Et pidurdada elurikkuse kadu linnas, on vaja luua elurikkust toetavad maastikud ning hästitöötav rohevõrgustik.


Eesmärgid


1. Tõsta Tartu elurikkust otseselt, luues „Tartu linna roheringi“, pideva elurikkust toetavate rohealade võrgustiku, mis ühendab olemasolevad rohealad ja moodustab vajadusel uued rohekoridorid.
2. Luua jätkusuutlik koostöömudel, mis hõlmab linnakodanikke linna Roheringi ning teiste elurikkust toetavate alade rajamisse ja hoidmisse, ning julgustab linnaelanikke rohealasid õigesti hooldama ning elurikkust monitoorima.
3. Toetada teenuste väljaarendamist, mis võimaldavad maaomanikel oma maid elurikkust toetavalt hooldada.
4. Arendada välja tihe koostöö ülikooli teadlaste ja linnavalitsuse vahel, mis võiks olla eeskujulikuks mudeliks teaduslike teadmiste rakendamisel.
5. Töötada välja linna rohealade hooldamise „parima praktika“ kava.
6. Parandada linna servades asuvate looduskaitsealade seisukorda.


Tegevused


1. Roheringi infrastruktuuri loomine.
2. Roheringi haljastuse hooldamise uued praktikad.
3. Elurikkuse ja inimeste käitumise seire.
4. Heade aianduspraktikate levitamine.
5. Linnaserva looduskaitsealade seisundi parandamine.
6. Grandid aedade rikastamiseks.


Tulemused


Elurikkus Tartu linnas on oluliselt suurenenud, mistõttu on elukoskkond tartlaste jaoks tervislikum. Laiendatud on rohealasid, olemasolevad rohealad on omavahel ühendatud, tekkinud on uued rojekoridorid. Välja on töötatud rohealade hooldamise parimad praktikad ja neid rakendatakse. Inimeste teadlikkus elurikkusest ja elurikkuse kasulikkusest on suurenenud. Linnaserva looduskaitsealade seisund on parananud.


Maksumus


3 701 400 EUR

Tartu kohustused


1 480 560 EUR

Toetus


2 220 840 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Euroopa Komisjon

Millise programmi / meetme raames


LIFE

Juhtpartner


Tartu Linnavalitsus

Partnerid


Tartu Ülikool, MTÜ Kino, Rohetiiger, Tallinna Tehnikaülikool (Targa Linna uurimisrühm), Riia linn, Aarhusi linn

Juht


Riia Ränisoo, Mirjam Võsaste

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2022 - 31.01.2026

Osakond


RLO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord