Asi: GreenSkills4H2 - The European Hydrogen Skills Alliance

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0122
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: GreenSkills4H2 - The European Hydrogen Skills Alliance
Registreeritud: 07.09.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti pikaajaliseks eesmärgiks on välja töötada ning piloteerida uuenduslik ja jätkusuutlik vesinikutehnoloogia oskuste strateegia (Hydrogen Skills Strateg) ning luua õppekavad vesinikutehnoloogia õpetamiseks kutseõppes, mis toetavad uute vesinikutehnoloogiaettevõtete loodavate ametite jaoks spetsialistide väljaõpet pikas perspektiivis. Loodav strateegia peab olema oma olemuselt paindlik ning kiiresti kohandatav tööstuse ning vesinikutehnoloogia turu muutuvatele nõudmistele. Loodav strateegia peab tagama pakutava hariduse vastavuse sektori kasvuvajadusele, pidevale innovatsioonile ning konkurentsivõime tagamisele.


Eesmärgid


1. Luua jätkusuutlik partnerlus vesinikutehnoloogiate väärtusahela erinevate sidusrühmade vahel, kes loovad koostöös uued hariduse strateegilised lähenemised, et vähendada oskuste lõhet nii käesoleval hetkel kui tulevikus.
2. Arendada välja ühine metodoloogia olemasolevate ning avalduvate oskuste vajaduse kaardistamiseks vesinikutehnoloogia sektoris ning kaardistada olemasolevad vesinikutehnoloogia ametite profiilid.
3. Luua innovatiivne kutsehariduse õppekava, mis võimaldab kiiret oskuste omandamist ning inimeste ümberõpet omandamaks vajalikke oskusi insenertehniliste ametite täitmiseks vesinikutehnoloogia sektoris. 4. Luua erinevaid online ning offline materjale sisaldav kutsehariduse õppeprogramm, mille läbinud saavad rahvusvaheliselt tunnustatud kvalifikatsiooni.
5. Integreerida töökohapõhine õpe ja praktika loodavasse kutseõppe õppeprogrammi.
6.Tagada laialdane tehniliste ja insenerirollide edendamine vesinikutehnoloogia sektoris. Tutvustada vesinikutehnoloogia karjäärivalikut, rõhutades arvukaid töövõimalusi ja kiireid kutseharidusprogramme elukutse omandamiseks mis tahes karjääri alguspunktist või oskuste tasemest.


Tegevused


Projektis luuakse võrgustik vesinikutehnoloogia väärtusahela erinevatest osapooltest sh ettevõtted, teadus ja arendusasutused ning haridusasutused sh. kutsekoolid. Vesinikutehnoloogia olemasolevate ning avalduvate ametiprofiilide kaardistamine. Õppekavade ning õppekava rakendusprogrammide sh. õppematerjalide loomine. Rahvusvaheliselt tunnustatud õppe käivitamine ning kvalifikatsioonide väljastamine. Loodud õppekavade alusel õppe piloteerimine ning õppekavade jagamine väljaspool võrgustikku olevatele koolidele.


Tulemused


Projekti tulemusel on kaardistatud vesinikutehnoloogia ametid ning loodud vesinikutehnoloogiate õpetamiseks sobivad õppekavad. Piloteerimise tulemusel on esimesed õppijad saanud rahvusvaheliselt tunnustatud kvalifikatsiooni vesinikutehnoloogia insener-tehnilistes ametites. Loodud on toimiv võrgustik Euroopas, mis arendab edasi loodud ning hoiab ajakohasena kiirelt areneva vesinikutehnoloogia sektori tööjõuvajadust tagavaid õppekavasid.


Maksumus


118 011 EUR

Tartu kohustused


23 602 EUR

Toetus


94 409 EUR

Kellele taotlus esitatakse


EACEA

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ Alliances for Innovation

Juhtpartner


Hydrogen Europe/Hydrogen Europe Research

Partnerid


Karlsruhe Institute für Technologie - Saksamaa
Infinergia - Prantsusmaa
Politecnico di Torino - Itaalia
Regio Campus Emmen - Holland
Cluster of Bioeconomy and Environment of Western Macedonia - Kreeka
Aragon Hydrogen Foundation - Hispaania
Tartu Kutsehariduskeskus-Eesti

Juht


Ismail Mirzojev

Algus- ja lõpptähtaeg


01.04.2022 - 30.03.2026

Osakond


VOCO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord