Asi: Proge Tiigri programm Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0091
Menetlev üksus: Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu
Vastutav töötaja: Inga Väikene
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Proge Tiigri programm Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu
Registreeritud: 30.06.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Haridusrobotite kasutamine õppetöös lõimituna teiste ainetega, et pakkuda lastele vaheldust ja põnevaid väljakutseid ning seda läbi kogu õppeaasta. Soodustada laste digioskuste kujunemist ja -pädevust ja seda alates sõimerühmast.


Eesmärgid


Eesmärk on haridusrobotite kasutamine õppetöös lõimituna teiste ainetega.
Soovime soetatavate seadmete tutvustamise ja kasutamisega alustada juba sõimerühmas, sel põhjusel on kaasatud kõik lasteaia vanuserühmad. Oluline on lastes tekitada esmane huvi ja kokkupuude võimalikult vara, et nende digioskuste kujunemine ja -pädevus tuleks võimalikult hea.


Tegevused


Lasteaiaõpetajad hakkavad seadmeid kasutama integreeritud õppetegevustes, kuhu on lõimitud mina- ja keskkond õpetus/oskused, matemaatika, keel- ja kõne, kunstiõpetus, loovtegevused, muusika- ja liikumistegevus, tugispetsialistide individuaalsed teraapiategevused, lisaks vaba mäng ning samuti õuesõpe.
Soetatavaid robootikavahendeid saame kasutada individuaalseks tööks erivajadustega laste sobitusrühmas, samuti individuaalseks tööks logopeedilist abi vajavate lastega (nt. programmeeritav robotigu).
Seadmed on suurepärased üldoskuste toetamiseks (mänguoskused, tunnetus-ja õpioskused, sotsiaalsed oskused ja enesekohased oskused).


Tulemused


Kõik lasteaia rühmad (vanus 2-7.aastased) saavad soetatavate seadmetega tutvuda ja õpivad neid lõimitud õppetegevustes kasutama. Seadmed pakuvad lastele pikaks ajaks suurt rõõmu ja põnevat avastamisvõimalust, sest nende funktsioonid ja kasutusvõimalused on väga lihtsast kuni keerukamate ning harjutamist nõudvate ülesannete/lahendusteni.
Meie poolt valitud seadmed annavad lisaväärtust ka meie sobitusrühma lastele ja tugispetsialistidele individuaalset tööd vajavate lastega (logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog).


Maksumus


3 243 EUR

Tartu kohustused


811 EUR

Toetus


2 432 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- Ja Noorteamet

Millise programmi / meetme raames


Proge Tiigri taotlusvoor

Juhtpartner


Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu

PartneridJuht


Inga Väikene

Algus- ja lõpptähtaeg


15.06.2021 - 14.06.2024

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord