Asi: Integreeritud hoolekandeteenus muutumatu või progresseeruva terviseseisundiga lastele, noortele ja nende peredele

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0079
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Vastutav töötaja: Piret Väljaots
Teised töötajad: Kairi Avastu; Katrin Joost
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Integreeritud hoolekandeteenus muutumatu või progresseeruva terviseseisundiga lastele, noortele ja nende peredele
Registreeritud: 10.06.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Raske terviseprobleemiga lastele ja nende peredele pakutavad teenused ei kata täna ära teenusvajadust, samuti on teenused killustatud ning lapsevanemal on keeruline pakutavas orienteeruda. Perekodu Käopesa osutab asenduskoduteenust raske ja sügava puudega lastele. See katab küll ära ööpäevaringse teenusvajaduse, kuid selleks, et lapsel oleks õigus teenusele saada, on vajalik vanema hooldusõiguse äravõtmine kohtu kaudu. Sellega tekitatakse peredele niigi keerulises olukorras lisatrauma.


Eesmärgid


Projekti käigus luuakse kompetentsikeskus puudega lastele ja nende vanematele. Ööpäevaringse teenuse saamiseks ei ole vajalik lapse suunamine asendushooldusteenusele ning seetõttu vanema hooldusõiguse äravõtmine. Peredel on võimalik saada mitmekülgset nõustamist ning teenuste korraldamine käib loogiliselt ühe asutuse kaudu.


Tegevused


Kompetentsikeskuse loomine - olemasolevate teenuste sidumine ühtseks tervikuks ning uute teenuste (nt telefoninõustamine, abivajava lapse toetamine koduses keskkonnas ) loomine. Koolituste korraldamine.


Tulemused


Raske terviseprobleemiga ning puudega laste vanematele ja peredele pakutavate teenuste kaudu vähendatakse vanemate ja perede hoolduskoormust. Suureneb lapsevanemate tööturul osalemine, väheneb väljalangemine tööturul.


Maksumus


383 231 EUR

Tartu kohustused


95 808 EUR

Toetus


287 423 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Riigi Tugiteenuste Keskus

Millise programmi / meetme raames


 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused

Juhtpartner


Tartu Perekodu Käopesa SA

Partnerid


Tartu Ülikooli Kliinikum SA
Tartu Linnavalitsus

Juht


Kairi Avastu

Algus- ja lõpptähtaeg


10.06.2021 - 30.06.2023

Osakond


STO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord