Asi: Tartu Annelinna Gümnaasiumi keskkonnateaduslikkuse laager

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0077
Menetlev üksus: Tartu Annelinna Gümnaasium
Vastutav töötaja: Jelena Bitova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Annelinna Gümnaasiumi keskkonnateaduslikkuse laager
Registreeritud: 03.06.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Õppekava kvaliteetne täitmine nõuab täiendavad rahaliisi kulutusi õppekäikude läbiviimiseks, looduslaagrite korraldamiseks.Praktiliste tööde sooritamine looduses nõuab töövahendite olemasolu, mida koolil praegu ei ole. Samuti koolil ei ole rahalisi ahendeid,et maksta transpordi.Investeringud on vaja selleks, et täita Põhikooli riiklik õppekavas ettenähtud loodusliku püdevuse ja üldpädevuse(õpipädevus ja suhtluspädevus) saavutamist.Nii näeb ette riiklik õppekava, et põhikooli lõpetaja mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja erisusi, väärtustab keskkonda kui tervikut, oskab märgata ja lahendada loodusteadlikke probleeme, kasutades loodustealikku meetodit ning esitada saadud teadmisi kirjalikult ja suuliselt.


Eesmärgid


1. .Annelinna Gümnaasiumi õppijate keskkonnateadlikkuse tõstmine
2. .Projekti kaudu arendada ja kinnistada järgmiste teemade teadmiste,oskusi ja vilumisi: keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet, väärtused ja kõlblus, tervist ja ohutus.


Tegevused


1.Opime tundma eestikeelsed taimede nimetused. 2. Kuulame linndude hääli ja õpime hääle järgi määrata linde. 3.Võistleme looduse tundmises.4. Õpime meie metsades kasvavaid ravimtaimi ja nende kasutamisvõimalusi. 5.Võistlusmänguline retk. 6. Meisterdamine looduslikust materjalist. 7. Mõõtmine,tulemuste vormistamine töölehele.8.Omandatud teadmiste vahetamine lõkke ääres. 9. Looduses nähtu ja kuuldu ning saadud uute teadmiste põhjal õppemapi koostamine. 10. Laagri tegevuse kohta kokkuvõte tegemine


Tulemused


Praktikapäevadeks väljatöötatud õppematerjalide(töölehed, tööjuhised, viidomaterjalid) edaspidine kasutamine õppetöös.Projekti jaoks soetatud töövahendite edaspidine kasutamine õppetöös. Tagasiside küsitlused kirjalikus vormis.


Maksumus


4 358 EUR

Tartu kohustused


1 090 EUR

Toetus


3 268 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkkuse programm

Juhtpartner


Keskkonnainvesteeringute Keskus SA

PartneridJuht


Hiie Asser

Algus- ja lõpptähtaeg


23.10.2020 - 01.07.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord