Asi: Täiendav eesti keele tugi kutseõppesse siirduvatele noortele

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0045
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Veronika Kupri
Teised töötajad: Veronika Kupri
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Täiendav eesti keele tugi kutseõppesse siirduvatele noortele
Registreeritud: 23.04.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärgid on parandada täiendava keeleõppe läbinud kutseõppurite võimalusi omandada haridust ja tulla toime tööturul üldise keeleõppe abil; tõsta eesti keelest erineva emakeelega õppijate eesti keele kasutamise tõhusust ja harjumust, hakkamasaamist koolis: vähendada eesti keelest erineva emakeelega õppijate väljalangevust koolist. Projekti tegevused toetavad eesti keelest erineva emakeelega õppijate sulandumist uude kooli ning toetavad noori hakkamasaamisel uue õppekeelega keskkonnas.


Eesmärgid


-Vähendada eesti keelest erineva emakeelega õppijate väljalangevust koolist;
- Aidata eesti keelest erineva emakeelega õppuritel toime tulla nii igapäevastes kui ka tööalastes situatsioonides, aga ka orienteeruda Eesti kultuuriruumis, uues linnaruumis, aidata kursuslastel praktiseerida eesti keeles kõnelemist.


Tegevused


Kohanemis- ja sisseelamislaager
Keele- ja kultuuriõppe kontakttunnid
Õppekäigud
Eesti keelses koolis õppimist tutvustava juhendmaterjali loomine


Tulemused


Muukeelsete õppima asuvate noorte praktiline keeleoskus on parenenud. Õppija julgeb rääkida kartmata teha vigu eesti keeles, tuleb toime igapäevastes situatsioonides, mõistab selgelt liigendatud juttu enamikul igapäevaelu, õppimise ja erialaga seotud teemadel. Projekti tulemusel valminud infomaterjal muukeelsele kutsekooli astujale, mis annab ülevaate kutseõppe süsteemist ja kutsekooli korraldusest. Valminud infomaterjal on edaspidi abiks uutele sisseastujatele, aitab integreeruda eestikeelsesse keskkonda ja kooliellu.


Maksumus


9 779 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


9 779 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Riigi Tugiteenuste Keskus

Millise programmi / meetme raames


1.5.5 ATV 2 jooksev Haridusasutuste keelealased koostöötegevused (tegevus 3) - 09.06.2017-31.12.2022

Juhtpartner


Tartu Kutsehariduskeskus

Partnerid


Valgamaa Kutseõppekeskus

Juht


Tartu KHK õpetaja Sille Lillestik

Algus- ja lõpptähtaeg


23.08.2021 - 31.12.2021

Osakond


KHK

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord