Asi: IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogramm 2021

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0042
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Helina Laine
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogramm 2021
Registreeritud: 14.04.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


IT Akadeemia programm on aastaid tegutsenud selle nimel, et IKT kõrghariduse kvaliteet tõuseks ning tööjõu turule suunduks enam kõrgharitud spetsialiste. Täna on selge, et sellest ei piisa ning hädavajalik on tähelepanu pöörata ka IKT tasemeõppe (kutsehariduse) populariseerimisele ning õppekvaliteedi tõstmisele. Oluline on õpilast toetada viisil, et tal oleks võimalus ja motivatsioon nii oma õpinguid lõpetada kui neid tulevikus elukestvalt jätkata.
Seatud eesmärkide saavutamiseks alustas IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogramm.


EesmärgidEesmärk 1 Kasvatada tugevate IT spetsialistide arvu noorte varajase spetsialiseerumise kaudu


Eesmärk 2 Arendada õppekava, tõsta ja ühtlustada õpetamise taset ning tagada sisseastujate motivatsioon õpingute täies mahus läbimiseks


Eesmärk 3 Luua tingimused, et lõpetajad suunduvad IT-d edasi õppima kõrghariduse tasemelTegevused


-Häkatoni korraldamine kolme kooli IT Akadeemia erialade õpilastele
-Kogemuste vahetus kolleegidega partnerkoolidest
-Õpetajate regulaarsed ühised praktilised koolitused ja töötoad erialaoskuste täiendamiseks ja läbivate kompetentside omandamiseks
- Distants- ja hübriidõppe toetuseks keskkonna kaardistamine ja ühiselt lahenduste leidmine
-Ühised keskkonnad õpetamiseks (nt Jira, Miro, CISCO virtuaalkeskkond) –koordineerib HARNO
-Tööandjate kaasamise mudeli loomine
-Trükitud ja e-raamatutena kasutatava õppekirjanduse nimekirja koostamine
-Koostöö õpivara loomisel (algas 2020, jätkub 2021)
-Õppe tagasiside senise praktika kaardistamine kolmes koolis ja ühise tagasisidesüsteemi väljatöötamine
-Kutsevõistluse korraldamiseks IT Akadeemia tarkvaraarendaja eriala õppijatele formaadi väljatöötamine


Tulemused


Õppijad on enam rahul õppekeskkonnaga ning tiheneb koostöö erinevate IT-akadeemia koolide vahel. Tulemuseks on õppijate rahulolu kasv õpetamisega ja seeläbi väheneb ka õppijate väljalangevus.


Maksumus


140 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


140 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus- ja Noorteamet

Millise programmi / meetme raamesIT Akadeemia kutsehariduse pilootprogramm

Juhtpartner


Tartu KHK

PartneridJuht


Tartu KHK IKT-osakonna juhataja Signe Vedler

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2021 - 31.12.2021

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord