Asi: Tartu linnas üksijäänud vanemaealiste kaasamise programm „Üheskoos üksinduse vastu“

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0039
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Vastutav töötaja: Maarika Kurrikoff
Tähtaeg: 31.08.2023
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu linnas üksijäänud vanemaealiste kaasamise programm „Üheskoos üksinduse vastu“
Registreeritud: 07.04.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu linnas on seisuga 31.12.2020 kokku 65+ vanusegrupis 18 188 inimest. Üksi elava pensionäri toetust sai 2020. aastal 5810 inimest, st väga paljud vanemaealised tartlased elavad oma korterites üksi. Tartu suuruses linnas suhtrlevad vanemaealised omavahel vähe ja inimlikke suhteid ning kontakte ei saa üldse luua Covid-19 isolatsiooni tingimustes, mistõttu võivad omavahelise suhtlemise oskused väheneda, kaob kodust väljaskäimise julgus, ei tunta turvatunne uutes olukordades, halveneb liikumisfunktsioon, vaimne tervis, teadmised erinevate vaba aja veetmise võimaluste ja erinevate aktiveerivate tegevuste osas, kannatavad oskused vajadusel abi otsida jne.

Tartu linnas koostatakse käesolevalt "Easõbraliku linna strateegiat", mille fookusintervjuude käigus on vanemaealised ise juhtinud tähelepanu asjaolule, et üksikute ja üksijäänud, oma eluruumi kapseldunud inimeste arv vanemaealiste populatsioonis on järjest kõrgem, puuduvad antud sihtrühma kaasamisele ja tegelemisele suunatud programmid, inimesed on üha enam ühiskondlikust elust ja infoväljast kõrval. Ja samas on "Easõbraliku linna stragteegia" raames läbiviidud intervjuude käigus avaldunud vanemaealiste tahe sellisest elusaatuse mustrist välja saada, olla ikka enam kaasatud ja hõivatud erinevate tegevustega.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on toetada üksikute/üksijäänud vanemaealiste sotsiaalset kaasatust. Projekti käigus saavad üksindust kogevad vanemaealised Covid- 19 poolt põhjustatud isolatsiooni tagajärjel sotsiaalsesse ellu uuesti ja enam kaasatud muutmaks nende liikumist, mõttetegevusi aktiivsemaks, sotsiaalseid kontakte sagedasemaks, parandades nii nende elukvaliteeti tugigruppides osalemise kaudu.


Tegevused


Projekti käigus viiakse läbi üksi jäänud eakatele korra kuus vestlusringe/koolitusi/väljasõite, suvisel perioodil laagreid, et üksindust kogevad vanemaealised saavad Covid- 19 poolt põhjustatud isolatsiooni tagajärjel sotsiaalsesse ellu uuesti ja enam kaasatud muutmaks nende liikumist aktiivsemaks, sotsiaalseid kontakte sagedasemaks, elukvaliteeti. Projekti "Üheskoos üksinduse vastu" mõte seisneb selles, et „Iga samm, tegevus, mõte loeb“, et lükata edasi marginalisatsiooni, teiste abist sõltuvusse jäämist ja iga vanemaealise iseseisva toimetulekuvõime alanemist ja on ennetava iseloomuga. Lisaks võib sellise projekti tulem olla heaks eeksujuks teistele KOV-le üksijäänud vanemaealiste kaasamisel

Projekti käigus nõustatakse üksikuid eakaid ja toetatakse neid oma eluga paremini toime tulema, omandatakse praktilisi oskusi (arendavad loengud, terviseennetuslikud nipid), kaasatakse kehalise aktiivsuse tegevustesse, õpetatakse vaimse tervise väljakutsetega toime tulema. Projekti oodatava tulemusena moodustuvad eakate endi seas iseeneslikud tugigrupid, et edaspidi vältida üksi jäämist või üksindust – jõutakse ühistunde tekkimiseni, pakkudes üksteisele psühholoogilist tuge, mis aitavad uue Covid-19 laine korral säilitada kontakte ja leida uusi võimalusi üksteise käest toe saamiseks keerulistel aegadel. Sellise tulemuse saavutamisel väheneb tulevikus kindlasti lähedaste mure üksijäänud eakate toimetuleku pärast, ei kasva sotsiaalhoolekande – ja tervishoiuteenuste kulud hüppeliselt ning ei teki nii suuremahulist ühiskondlikku hoolduskoormust.


Tulemused


Projekti oodatava tulemusena moodustuvad eakate endi seas iseeneslikud sõprusgrupid, et edaspidi vältida üksi jäämist või üksindust – loodetavati jõutakse ühistunde tekkimiseni, pakkudes üksteisele psühholoogilist tuge, mis aitab võimaliku uue Covid-19 laine korral säilitada kontakte ja luua uusi võimalusi üksteise käest toe saamiseks keerulistel aegadel. Sellise tulemuse saavutamisel väheneb tulevikus või samaaegselt kindlasti lähedaste mure üksikute/üksijäänud eakate toimetuleku pärast, tööealised ülalpidamiskohustusega ülenevad või alanevad sugulased ei pea jääma eemale tööturult või aktiivsest ühiskonnaellu panustamisest. Lisaks on ootus, et vanemaealised suudavad ka ise edaspidi osaleda ja panustada vabatahtlikuna tööturul (nt linnaüritused, huvitegevusse panustamine või isegi töö hoolduskoormusega eakatega) ja on kursis linnas tegutsevate vabaajaveetmise võimalustega.


Maksumus


160 000 EUR

Tartu kohustused


40 000 EUR

Toetus


0 EUR

Kellele taotlus esitatakse


RTK

Millise programmi / meetme raames


Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused – IV avatud taotlusvoor

Juhtpartner


Tartu Puuetega Inimeste Koda

Partnerid


Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakond

Juht


Maarika Kurrikoff

Algus- ja lõpptähtaeg


01.06.2021 - 31.05.2023

Osakond


STO

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord