Asi: Tartu Linnaajaloo Muuseumide külastajauuringu läbiviimine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0025
Menetlev üksus: Tartu Linnamuuseum
Vastutav töötaja: Marge Rennit
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Linnaajaloo Muuseumide külastajauuringu läbiviimine
Registreeritud: 25.02.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Linnaajaloo Muuseumide uute Tartu ajaloo ekspositsioonide arendusprotsessis soovime teada saada külastajate hinnanguid praegustele ja ootusi uutele ekspositsioonidele.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on läbi viia Tartu Linnaajaloo Muuseumide külastajauuring, et käivitada uute Tartu ajaloo ekspositsioonide arendusprotsess ja parandada muuseumiteenuse kvaliteeti. Külastajauuringud viiakse läbi kõigis Tartu Linnaajaloo Muuseumide koosseisus olevas viies muuseumis ning süvendatud külastajakogemuse uuring tehakse Tartu linnamuuseumis, KGB kongide muuseumis ja 19. sajandi linnakodaniku muuseumis
.


Tegevused


Koostöös uuringut läbiviiva firmaga (töövõtja) räägitakse esmalt põhjalikult läbi selle eesmärgid ja lepitakse kokku uuringuplaan. Vastavalt uuringuplaanile viib töövõtja läbi välitööd. Välitööde käigus keskendutakse Tartu linnamuuseumi, KGB kongide muuseumi ja 19. sajandi linnakodaniku muuseumi külastajatele. Uuring hõlmab ka küsitluse laulupeomuuseumi ja Oskar Lutsu majamuuseumi (mitte)külastamise kohta. Parima tulemuse saamiseks kombineeritakse uuringus erinevaid kvalitatiivseid uurimismeetodeid (süvaintervjuud, vaatlused ja foto-/videohääl). Seejärel analüüsivad projektis osalevad antropoloogid saadud materjali, vormistavad analüüsi tulemused ja esitavad omapoolsed soovitused muuseumide ekspositsioonide ja teenuste arendamisel. Külastajauuringu läbiviimiseks on kavandatud 10 nädalat.


Tulemused


Uuringu tulemused võimaldavad Tartu linnamuuseumi, KGB kongide muuseumi ja 19. sajandi linnakodaniku muuseumi uute püsiekspositsioonide kontseptsiooni teadlikumat arendamist ja projekteerimist, lähtudes hinnangutest praegustele ekspositsioonidele ja külastajate ootustest Tartu ajaloo eksponeerimisel. Uuringu tulemusel saame informatsiooni külastajaid enim huvitavate Tartu ajaloo teemade ja perioodide kohta, samuti erinevate eksponeerimisvahendite efektiivsema kasutamise kohta kavandatavates ekspositsioonides. Uuringu tulemused võimaldavad paremini planeerida digitaalsete eksponaatide ja infokandjate iseloomu ja hulka ekspositsioonis, et luua opimaalne tasakaal muuseumi kogusse kuuluvate museaalide ja digitaalsete eksponaatide vahel. Kõiki sihtrühmi hõlmava külastajauuringu tulemused võimaldavad edaspidi mitmekesistada pakutavaid muuseumiteenuseid ja parandada teenuste kvaliteeti. Uuringu tulemusi kasutades analüüsime pakutavat haridusprogrammide paketti, senist ruumide rendi korraldust ja muuseumimeente arendust.


Maksumus


14 400 EUR

Tartu kohustused


800 EUR

Toetus


13 600 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Muinsuskaitseamet

Millise programmi / meetme raames


Muuseumide kiirendi

Juhtpartner


Tartu Linnamuuseum

PartneridJuht


Marge Rennit

Algus- ja lõpptähtaeg


25.02.2021 - 31.12.2021

Osakond


KO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord