Asi: Projekt lasteaedadele "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas"

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0020
Menetlev üksus: Tartu Linnavalitsus
Vastutav töötaja: Elle Agarmaa
Teised töötajad: Anne Juhkam; Helje Jõgi; Inna Usmanova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Projekt lasteaedadele "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas"
Registreeritud: 08.02.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Eesti keelest erineva emakeelega lastele eesti keele õpetamine koolieelsetle lastele.


Eesmärgid


Äratada hiuvi eesti keele vastu ja tagada lapse toimetulek igapäevases suhtlemises:
* kujundada valmidust eesti keeles suhtlemiseks
* õpetada kuulama ja tajuma eesti keele kõla
*arendada lapse oskust õigesti hääldada, kasutama sobivaid grammatilisi vorme ja lauseehitust, anda esmaseid lugemis- ja kirjutamisoskused
*õpetada eesti keele sõnu ja väljendeid ning julgustada õpitud sõnavara ja fraase kasutama
* kaasata lapsevanemaid, toetades arusaamist vajadusest lapse eesti keele varajasest omandamisest, et integreeruda paremini eesti ühiskonda.


Tegevused


Eestikeelne õpetaja veneõppekeelega laste rühmas


TulemusedEesti keelest erineva emakeelega lastele ja noortele on tagatud võimalused Eesti ühiskonnas aktiivseks toimimiseks ja õpingute jätkamiseks võrdselt eesti keelt emakeelena rääkivate õppuritega. Paraneb eesti keelest erineva emakeelega õpilaste eesti keele valdamise tase nii lasteasutuse lõpetajate seas. Suureneb eesti õppekeelega lasteasutustes osalevate eesti keelest erineva emakeelega õppijate arv. Programm „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ on rakendatud 2-s koolieelse lasteasutuse rühmas, sh võimaldatud igas rühmas üks eestikeelne õpetaja, kelle töötasu alammäär on 90% ja magistrikraadi või
-taseme korral 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. Programmis osalevates rühmades on tagatud eesti keele õppevahendid, eestikeelse õpetaja jätkukoolitus ja professionaalsus ning laste eesti keele oskuste areng lähtudes koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast jaanuar – detsember 2021.


Maksumus


43 924 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


43 924 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus ja Teadusministeerium

Millise programmi / meetme raames


koolikava kaasnevad haridusmeetmed

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Tripsik ja Tartu Lasteaed Mõmmik

PartneridJuht


Elle Agarmaa

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2021 - 31.12.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord