Asi: AS TRANSFER: Alliance for smart specialisation in advanced services towards the digital transformation of the industry (tööstuse digitaliseerimisele suunatud nutika spetsialiseerumise teenuste ühendus)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0007
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakond
Vastutav töötaja: Katrin Kask
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: AS TRANSFER: Alliance for smart specialisation in advanced services towards the digital transformation of the industry (tööstuse digitaliseerimisele suunatud nutika spetsialiseerumise teenuste ühendus)
Registreeritud: 21.01.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Eesti tööstuse digitaliseerituse tase jääb alla EL keskmise. Ettevõtted püüdlevad järjest enam Industry 4.0 eesmärkide saavutamise poole, mis omakorda tingib vajaduse teadmistepõhiste spetsialistide järgi. Antud projekti sisuks on luua erinevatest osapooltest koosnev võrgustik (Tartu linn, ettevõtted, kutsekoolid, ülikoolid ja ettevõtluse tugiorganisatsioonid), mis võimaldab uute haridusprogrammide ja ärimudelite katsetamist liikumaks väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtete kõrgema digitaliseerituse poole.


Eesmärgid


Luua automatiseeritud tööstuse vajadustele vastavad koolitusprogrammid kutse- ning kõrgkoolides. Tõsta ettevõtete digitaliseerimist toetavate teenuste/tegevuste taset ning viia need vastavusse Industry 4.0 eesmärkidega.


Tegevused


i) kaardistame tööstuse digitaliseerimisest tuleneva tööjõu oskuste vajaduse ja toetavate tegevuste olukorra;
ii) viime läbi ümarlaudu võrgustiku esindajatega Tartus ja mujal Eestis;
iii) kaasame võrgustiku esindajad projekti partnerite juures toimuvatele töötubadele;
iv) koostame ettepanekud Tartu regioonile, kuidas saada kasu digitaliseerimisest läbi tööjõu arendamise.


Tulemused


- Industry 4.0st lähtuvate tööturuvajadustele vastavad õppeprogrammid;
- Tartu VKEde digitaliseerituse taseme tõus;
- rahvusvahelise koostöö areng ja kontaktivõrgustiku laienemine digitaliseerimist toetavate teenuste valdkonnas;
- täiendavate vahendite leidmine tööstuse digitaliseerimise valdkonna arendamiseks Tartus


Maksumus


81 966 EUR

Tartu kohustused


22 770 EUR

Toetus


59 196 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Urbact UIA

Millise programmi / meetme raames


ERDF

Juhtpartner


Bilbao Ekintza - Public Agency

PartneridJuht


Katrin Kask

Algus- ja lõpptähtaeg


01.03.2021 - 31.10.2022

Osakond


EAO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord