Asi: Real-time building performance audit - DigiAudit

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0177
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Teised töötajad: Kunnar Jürgenson; Priit Metsjärv
Tähtaeg: 31.12.2023
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Real-time building performance audit - DigiAudit
Registreeritud: 14.12.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Euroopa Liidu (sh. Eesti) peamiseks kliimapoliitika eesmärgiks on saavutada süsinikuneutraalsus 2050 aastaks. See nõuab märkimisväärset energiatõhususe parandamist hoonetes, mis moodustavad suurema osa energia lõpptarbimisest. Erinevad uuringud ja analüüsid näitavad, et tegelik energiakasutus hoonetes võib renoveerimisjärgselt olla kuni kaks korda planeeritust kõrgem, kui hoonete sisekliimat ja tehnosüsteeme ei jälgita ja tuvastatud probleemidega ei tegeleta. Ilma reaalajas ja üksikasjaliku teabeta peamiste energiatarbijate kohta on soovitud efektiivsuse ja tulemuste saavutamine peaaegu võimatu. Vanemate hoonete puhul on sellist teavet vaja renoveerimisotsuste tegemiseks. Eesti omavalitsuste hallatavatel hoonetel puuduvad reeglina kaugseiresüsteemid ja üksikasjalik energiakasutuse analüüs, mis tingivad planeeritust suurema energiakasutuse ja milliseid on tarvis hoonete tõhusaks haldamiseks.


Eesmärgid


Projekti peamine eesmärk on tõhustada hoonete energiakasutust tagades seejuures nõutava sisekliima. Alameesmärkideks on luua suurandmete töötlusmetoodika ja automatiseeritud tööriistad (võrdlusuuringud energiasüsteemide kõrvalekallete tuvastamiseks) pidevaks energiakasutuse seireks ning reaalajas energia- ja sisekliimaauditite teostamiseks hoonetes, kus on olemas minimaalne andurite ja arvestite komplekt.


Tegevused


Töötatakse välja andurivõrgu konfiguratsioonimeetodid ja hindamisalgoritmid, mis võimaldavad reaalajas automatiseeritud sisekliima kategoriseeritud hindamist, mis on esimene selline lahendus maailmas.
Kümnele Tartu linna munitsipaalhoonele on pilootprojekti käigus paigaldatud andurid hoonete sisekliima ja energiasüsteemide seiramiseks ning kõrvalekallete tuvastamiseks energiasüsteemides.
Kasvab Tartu Linnavalitsuse spetsialistide pädevus hoonete energiasüsteemidest ja optimeeritakse hoonete energiakasutust.


Tulemused

Maksumus


146 700 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


146 700 EUR

Kellele taotlus esitatakse


ERDF, Tallinna Tehnikaülikool

Millise programmi / meetme raames


ERDF, Targa linna ideekonkurss (Taltech)

Juhtpartner


Tallinna Tehnikaülikool

PartneridJuht


Marek Treufeldt

Algus- ja lõpptähtaeg


11.01.2021 - 31.12.2023

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord