Asi: Microgrids with energy storage for reducing energy supply requirements - Microgrids

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0176
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Teised töötajad: Andrus Reinmann; Helje Jõgi; Kunnar Jürgenson; Priit Metsjärv; Priit Pruus; Rein Haak; Vaike Tark; Kaspar Alev
Tähtaeg: 31.12.2023
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Microgrids with energy storage for reducing energy supply requirements - Microgrids
Registreeritud: 11.12.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Töökindel, vähese keskkonnamõjuga ja piisav elektrivarustus on üheks oluliseks eelduseks linnade jätkusuutlikul arengul, kuid omavalitsustel on üsna piiratud võimalused selle valdkonna mõjutamiseks. Üha kasvav energiatarve (sh. elektritranspordi energiakasutus) linnades tingib vajaduse energiasüsteemide arendamise järele ning paindlike lahenduste juurutamist, mis võimaldavad võrguressursse efektiivsemalt kasutada.
Tartus on ülelinnalinnaline tänavavalgustuse võrk, mis suurema osa ajast (päevane aeg) on kasutamata ja omab seetõttu olulist potentsiaali nutikate kohtvõrkude (microgrids) arendamiseks. Selliselt arendatud kohtvõrgud võimaldavad tarbida toodetud taastuvelektrit (päikesepaneelid jm.) kohapeal ja maandada võimalikke varustushäiretest tulenevaid riske, alandada elektrienergia maksumust lõpptarbijale ning tõsta võrguinvesteeringute efektiivsust.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on leida lahendus elektrienergia varustuskindluse parandamiseks ja süsinikumahukuse vähendamiseks kogukonna(linna)- või eraomandis olevate elektriliste mikrovõrkude loomise- ja kasutamise kaudu. Mikrovõrgud on varustatud digitaalsete madalpinge energiasalvestussüsteemiga (ESS) alajaamaga (DLVS). Mikrovõrkudesse on võimalik integreerida hajutatud generaatorid (DG), mis töötavad taastuvatel energiaallikatel, mis võimaldab katta elektritarbimise tippe. Kui tänasel päeval kasutatakse tarbimise kasvu puhul võrgus peamise lahendusena elektrivarustuse võimsuse tõstmist, siis projektis kavandatud lahenduse abil suurendatakse eelkõige olemasoleva võrgu efektiivsust, arendades kohalikku tootmist ja kasutades dünaamilisi salvestussüsteeme. Sellised mikrovõrgud võimaldavad maksimeerida taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamist ja lihtsustavad digitaalsete tööriistade kasutuselevõttu uuenduslike teenuste pakkumiseks tarbijatele. Mikrovõrgud on kasulikud ka jaotusvõrguettevõtja seisukohast, kuna võimaldavad täpsemalt prognoosida tarbimist ja arendada lisateenuseid.


Tegevused


Projekti raames viiakse läbi mitmed uuringud, mis on olulised planeeritava lahenduse tehnilise teostuse juures:
- Eesti tööstuse ja omavalitsuste küsitlus vajaduste ja ootuste kaardistamiseks ja analüüsimiseks elektrivarustuse ja -teenuste osas.
- Eestis suletud jaotussüsteemide loomist mõjutavate poliitikate ja regulatsioonide uurimine.
- Uuring olemasolevate turumehhanismide ja nende rakendatavuse kohta elektrilistes mikrovõrkudes.
Uuringute tulemusena töötatakse välja kohaliku elektrituru raamistik ning koostatakse soovitused poliitikakujundajatele, milles võetakse arvesse kehtivaid regulatsioone ja vajadusi ning omavalitsuste ja tööstusettevõtete ootused.
Viiakse ellu kohtvõrkude pilootprojektid Tartus ja Lääne- Harjumaal.


Tulemused


Projekti tulemusena on läbi viidud teadusuuringud mikrovõrkude rajamiseks vejalike eelduste kohta (energiasalvestussüsteemid, küberjulgeolek elektrivõrkudes, regulatsioonid, tarbijate ootused ja vajadused). Töötatakse välja digialajaama tarkvara (platvormi prototüüp) koos raamistikuga elektrituru kujundamiseks kohtvõrkudes ja küberturvalisuse tagamiseks.
On loodud kompleksne lahendus (riist- ja tarkvara), mis toetab elektriliste mikrovõrkude laialdast kasutamist muutes nende moodustamise lihtsaks, läbipaistvaks ja majanduslikult teostatavaks.
Ellu on viidud pilootprojektid Tartus ja Lääne-Harjumaal.


Maksumus


87 730 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


87 730 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Tallinna Tehnikaülikool - Taltech

Millise programmi / meetme raames


ERDF, Taltech (Targa linna ideekonkurss)

Juhtpartner


Tallinna Tehnikaülikool (TalTech)

Partnerid


Lääne-Harju Vallavalitsus
PAKRI Teadus- ja Tööstuspark OÜ

Juht


Jaanus Tamm

Algus- ja lõpptähtaeg


11.01.2021 - 31.12.2023

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord