Asi: Innovative policies for improving citizens’ health and wellbeing addressing indoor and outdoor lighting - ENLIGHTENme

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0163
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Teised töötajad: Andrus Reinmann; Helje Jõgi; Liina Helmoja; Marion Kade; Oleg Lužetski; Olja Fomina; Priit Pruus; Rein Haak
Tähtaeg: 31.12.2024
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Innovative policies for improving citizens’ health and wellbeing addressing indoor and outdoor lighting - ENLIGHTENme
Registreeritud: 25.11.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Eeldatakse, et maailma linnaelanike osakaal suureneb 2018. aasta 55% -lt (4,2 miljardit inimest) 68% -ni 2050. aastaks.Kuigi inimeste eeldatav eluiga on viimase ajaga järjest pikenenud ja elukvaliteet tõusnud siis, vastavalt WHO andmetele põhjustavad erinevad keskkonnategurid linnades veerandi mittenakkuslikest haigustest. Linnastumise peamine, ehkki oluliselt alahinnatud kõrvalsaadus on olnud inimeste kasvav kokkupuude elektrivalgusega öisel/pimedal ajal. Tegelikult mõjutavad inimeste tervist ja heaolu lisaks avalikule välisvalgustusele ka kodused valgusallikad (valgustid, valgust kiirgavad ekraanid). Erinevad uuringud näitavad, et ebasobiv ja häiriv valgustus pimedal ajal mõjutab sügavalt inimeste ööpäevarütmi, tervist ja heaolu - mõjutades epigeneetikat ja ainevahetust, soodustades haigusi (sealhulgas vähki, neurodegeneratsiooni ja psühhiaatrilist haigestumist). Eriti mõjutatud on eelkõige eakamad (65+) inimesed, keda on peaaegu viiendik (19,7%) EL 28 kogu rahvastikust.
Ehkki avalikkuse teadlikkus valgusega seotud tervise- ja heaoluküsimustest on ajas kasvanud, keskenduvad valgustuspoliitika ja investeerimisstrateegiad endiselt peamiselt kuludele, energiatõhususele, ohutusele või linna kuvandile, arvestamata linnaelanike heaoluga.


Eesmärgid


ENLIGHTENme projekti eesmärgiks on koguda tõendeid välis- ja sisevalgustuse mõju kohta inimeste tervisele ja heaolule ning vähendada valgustuse negatiivset mõju inimeste tervisele ja heaolule Euroopa linnades. Peamise vahendina kasutatakse poliitiliste otsustuste kvaliteedi tõstmist.


Tegevused


Projekti raames kogutakse uued ja kindlad tõendid linnavalgustuse mõju kohta inimeste tervisele ja heaolule.
Koostatakse juhendmaterjalid välisvalgustuse tervislikuks arendamiseks linnades ning erinevad metoodikad ja tööriistad, mis aitavad välisvalgustuse arendamist linnades suunata.
Kolmes pilootlinnas: (Bologna -Itaalia; Tartu - Eesti; Amsterdam - Holland) testitakse erinevaid innovatiivseid tehnilisi lahendusi ja lähenemisi (ka poliitikad).
Peamised Tartu linna tegevused:
- arengudokumentide-, strateegiate- ja poliitikate analüüs lähtuvalt inimeste tervishoiust ja heaolust
- otsustuste tugisüsteemi (DSS) loomisele kaasaaitamine
- tervisliku välisvalgustuse parimate praktikate kogumi koostamisele kaasaaitamine
- välisvalgustuse majanduslike mõjude analüüsi läbiviimises osalemine
- uuenduslike valguslahenduste testimine ja nende mõju hindamine inimeste tervisele ning heaolule
- pilootala kogukonnaga suhtlemine
- osalemine programmis "Healthy City Manager"
- kommunikatsioon


Tulemused


Projekti raames töötatakse välja erinevaid teaduspõhiseid metoodikaid ja tööriistu valgustuse (nii välis- , kui ka sisevalgustus) mõju hindamiseks inimeste heaolule ning samuti soovitused tervisliku valgustuse planeerimiseks ja kasutamiseks.

1. Linnavalgustuse ja tervise platvorm . GIS-põhine mitmetasandiline platvorm valgustuspoliitika mõju kohta nii sise- kui ka välistingimustes inimeste tervisele ja heaolule. Koosneb 3-st osast: a) ENLIGHTENme avatud atlas;
b) Linnavalgustuse ja tervise kaardid; c) Mitmetasandiline 3d linnamudel;
2. Uuenduslikud kliinilised meetodid / protokollid elektrivalguse mõju hindamiseks ööpäevarütmides ja inimese tervisele.
3. Tõenduspõhine valgustusest sõltuv riski- ja efektimudel;
4. Tundlikkuse arvestamise tööriist. Reitingud erinevate elanikkonnagruppide tunflikkuse määramiseks;
5 .Soovitused valguse hügieeni kohta (kuidas kasutada valgust ööpäevarütmiga seotud krooniliste haiguste ennetamiseks);
6. Nutikas tervisliku valgustuse süsteem, mis põhineb algoritmidel välisvalgustuse reguleerimiseks vastavalt selle mõjule tervisele ja heaolule.
7. Tervisliku linnavalgustuse rajamise juhendmaterjal;
8. ENLIGHTENme otsustuste tugisüsteem (DSS) (et toetada poliitikakujundajaid prioriteetide määratlemisel ning võrrelda erinevate valgustusstsenaariumide funktsionaalseid mõjusid);
9. Poliitikakokkuvõtted, mis võtavad kokku ENLIGHTENme peamised leiud erinevates valdkondades (sotsiaal-majanduslikud aspektid, majanduslik tasuvus, tervis ja heaolu, nutikad välisvalgustussüsteemid, hooajalised kellamuutused jne ...);
10. Linna tervisekorraldaja koolitusprogramm, millega tutvustatakse riigiasutustes uuenduslikku transdistsiplinaarset rolli, et tervishoid oleks otsustajate ja peamiste sidusrühmade tegevuskavas kõrgel kohal, ning laiema elanikkonna seas teadlikkus linnatervise kohta.
11. Kampaania „Linnaelu valgustamine”: teadlikkuse tõstmise kampaania, mis pakub näpunäiteid koduvalguse ümberkorraldamiseks ja soovitusi käitumise kohta tervisele ja heaolule avalduvate kahjulike mõjude vähendamiseks.
Projekti tulemusena kasvab nii otsutajate, kui ka linnaelanike teadlikkus valgustuse mõjudest inimeste tervisele ning paraneb valgustuse arendamisel tehtud otsuste kvaliteet.


Maksumus


198 155 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


198 155 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Euroopa Komisjon

Millise programmi / meetme raames


H2020

Juhtpartner


Bologna Ülikool (Itaalia)

Partnerid


Bologna linn (Itaalia)
Azienda Unita' Sanitaria Locale (Itaalia)
Tartu linn (Eesti)
Tartu Ülikool (Eesti)
Gemeente Amsterdam (Holland)
Stichting Vu (Holland)
Gate 21 (Taani)
Oengineering Srl (Itaalia)
London School Of Economics (Suurbritannia)
Uppsala Universitet (Rootsi)
Fundacion Tecnalia (Hispaania)
Eurice (Saksamaa)
Iclei European Secretariat Gmbh (Saksamaa)
Health City Institute (Itaalia)
LUCI (Prantsusmaa)
Rensselaer Polytechnic Institute (Ameerika Ühendriigid)
University Of Surrey (Suurbritannia)
Outside In (Cambridge) Ltd (Suurbritannia)
Chrono@work (Holland)
Neri S.p.a. (Itaalia)
Fondazione Per L'innovazione (Itaalia)

Juht


Jaanus Tamm

Algus- ja lõpptähtaeg


01.03.2021 - 28.02.2025

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord