Asi: Kutsevaliku õppekava rakendamine Tartu Kutsehariduskeskuses

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-20-0152
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Laura Kalaus
Teised töötajad: Ksenia George
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kutsevaliku õppekava rakendamine Tartu Kutsehariduskeskuses
Registreeritud: 29.10.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Kutsevalikuõppe peamiseks ülesandeks on toetada iga õppijat karjäärivaliku tegemisel ning seda koostöös kooliväliste partnerite ning ettevõtetega.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on toetada madala haridustasemega ja riskigruppi kuuluvate noorte haridustee jätkumist või valmisoleku kujunemist tööturule siirdumiseks peale põhikooli. Projekti sihtrühma moodustavad madala haridustasemega noored, kes vajavad erialavaliku tegemiseks täiendavat õpet või nõustamist, õpingud katkestanud noored, erivajadusega noored, välispäritolu noored ning noored, kes vajavad kutseõppega kohanemiseks enam aega.


Tegevused


Tartu KHK rakendab kutsevalikuõpet aastast 2016 ning jätkab sihtrühma noorte toetamist. Projekti elluviimine suurendab noorte teadlikkust õppimisvõimalustest ning kooli valmisolekut kutsevalikuõpet jätkusuutlikult rakendada. Projekti tulemusena suureneb koostöö teiste kutsekoolide ja koostööpartneritega ning toimub pidev õppekava arendamine. Projekti jooksul luuakse 85 õppekohta ning vähemalt 50% õppe läbinud noortest on valmis jätkama erialaõpingutega või siirduma tööturule. 


Tulemused


Projekti tulemusena suureneb Tartu KHK koostöö teiste kutsekoolide ja koostööpartneritega, mis võimaldab noortele sobivamate valikuvõimaluste pakkumist. Projekti raames toimub pidev õppekava arendamine ja uuendamine, ja kogemuste vahetamine teiste koolidega, et suureneks kutsevalikuõppe läbinud õpilaste osakaal, kes jätkavad erialaõpingutega või siirduvad tööturule. Kutsevaliku õppekava rakendamine panustab Eesti elukestva õppe strateegia 2020 strateegilise eesmärgi saavutamisse läbi kvaliteetsete, mitmekesiste valikutega õppimisvõimaluste loomise, mis suurendab erialase kvalifikatsiooniga inimeste arvu kasvu ning osaluse kasvu elukestvas õppes tervikuna võrdväärsete võimaluste loomisega.


Maksumus


218 536 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


218 536 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Riigi Tugiteenuste Keskus

Millise programmi / meetme raames


EMP ja Norra toetused 2014-2021

Juhtpartner


Tartu Rakenduslik Kolledž

PartneridJuht


Ksenia George

Algus- ja lõpptähtaeg


12.03.2021 - 29.02.2024

Osakond


KHK

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord