Asi: Tartu gümnaasiumite ÕE-d kokku

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0151
Menetlev üksus: Hugo Treffneri Gümnaasium
Vastutav töötaja: Ketlin Taidre
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu gümnaasiumite ÕE-d kokku
Registreeritud: 29.10.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekt on suunatud Tartu Linna gümnaasiumiviisiku (Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Tamme Gümnaasium, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, Jaan Poska Gümnaasium) õpilasesindustele ja nende liikmetele.


Eesmärgid


1. Alustada Tartu linna gümnaasiumiviisiku (HTG, MHG, JPG, TTG, KJPG) õpilasesinduste vahelise koostööga;
2. Arendada õpilasesinduste pädevusi;
3. Luua suhtlusvõrgustik õpilasesindajate omavaheliseks suhtlemiseks;
4. Lahendada kõikides koolides aktuaalseid probleeme.


Tegevused


Projekti eesmärkide saavutamiseks korraldame koolitus-koosolekupäeva, kus õpilasesindajad omandavad vajalikud alused edasise koostöö arendamiseks ning hariduselus kaasarääkimise oskused.
Koolitus-koosolekupäevale kutsume Eesti Õpilasesinduste Liidu tegema simulatsiooni, mis tutvustab osalejatele koolidemokraatiat reaalsete olukordade kaudu. Samuti korraldame aruteluringi, kus õpilasesindajad jagavad oma kooli näitel kogemusi ja nippe. Koolituspäeva sisu täidavad projektikirjutamise koolitus, kuna enamasti puudub õpilasesinduste liikmetel, kes mõne muu osalusvormiga ei tegele, oskus projekte kirjutada, ning meeskonnatöö koolitus, et sujuks meeskonnatöö nii iga kooli õpilasesindusel kui ka meie ühisel koostöö-süsteemil. Päeva lõpuks esineb (digivahendite vahendusel) väliskülaline, kellega räägime läbi distantsõppe ning vaatame kuidas läks mõnel teisel riigil võrreldes Eestiga olukorras, kus tuli minna päevapealt üle distantsõppele.
Koolitus-koosolekupäevale oleme planeerinud meeskonnakoolituse, mille käigus toimub meeskonna häälestamine ning ühtsustunde tekitamine, erinevate õpilasesinduste koosseisude liikmed peavad õppima üksteist tundma, teineteisega suhtlema ja arvestama. Meeskonnakoolitus tekitab noortes ühtsust, nad õpivad koostööd tegema, mille tagajärjel on lihtsam ja parem ühtsete eesmärkide poole pürgida. Kohale kutsume Eesti Õpilasesinduste Liidu tegema simulatsiooni koolidemokraatia lahtimõtestamisest ning selle simulatsiooni käigus saavad õpilasesinduste liikmed luua seoseid enda kooli tasandil. Siinkohal on jällegi oluline meeskondlik tegutsemine ning ühtselt meelestatult simulatsiooni läbimine. Projektikirjutamise koolitus on oluline, et tutvustada õpilasesinduste noortele erinevaid projektifonde ning kust ja mille jaoks raha küsida saab. Suurem osa nendest tõenäoliselt pole nendega kursis ning nii saame anda neile veel ühe võimaluse enda tööd efektiivsemalt korraldada, kui nad saavad kirjutada noortele vajalikke projekte. Projekti jooksul toimuvad noorte keskis aruteluringid haridusteemade kohta, nt õppetöö korraldus ja selle arendamine. Aruteluringid annavad noortele võimaluse enda arvamust avaldada ning end suuliselt väljendada ning ühtselt arutledes saavad osalejad parandada enda suhtlus- ja väljendusoskust. Oleme planeerinud kaasata ka digivahendite vahendusel väliskülalise, kellega arutleme distantsõppe üle nii Eestis kui väliskülalise riigis ning saame olukordi võrrelda.


Tulemused


Projektitegevuste kaudu täiendavad noored koostöö- ning suhtlemisoskust, samuti lahendatakse aktiivsete arutelude käigus aktuaalseid probleeme kooligrupi (gümnaasiumiviisik) tasandil. Koostööoskuse arendamine on koolide õpilasesindustele eriti vajalik, kuna senimaani on suhtlus ning koostöö olnud, võrreldes põhikoolitasandiga, puudulik. Projektikirjutajad ning läbiviijad arendavad enda ajaplaneerimise ning korraldusoskusi. Samuti areneb projektikirjutamisoskus.


Maksumus


1 300 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 300 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Noorteühenduste Liit

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Hugo Treffneri Gümnaasium
Munga 12, Tartu 51007

PartneridJuht


Ott Ojaveer

Algus- ja lõpptähtaeg


21.09.2020 - 19.12.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord