Asi: Learning for the future

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0138
Menetlev üksus: Tartu Hansa Kool
Vastutav töötaja: Signi Savi
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Learning for the future
Registreeritud: 02.10.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti elluviimiseks on kolm peamist motivatsiooniallikat.
Peamine, oleme viimase kahe aasta jooksul täheldanud erinevust erinevate õppijate oskustasemete ja õppija autonoomia ning õppestrateegiate osas, millest saab järeldada, et õpilastel on õppimisel madal autonoomia tase. Oleme püüdnud aidata õpilastel saada iseseisvateks õppijateks, kes on iseseisvad, ennast juhtivad, motiveeritud ja teevad koostööd (21. sajandi oskused). Meie eesmärk on leida probleemile lahendusi koostöös teiste Euroopa riikidega. Kuna ühe kooli eelarve ei võimalda piisavalt mahukat probleemiga tegelemist, oleme otsustanud viia Erasmuse projektiga rahvusvahelistele mõõtmetele.
Teine motivatsiooniallikas on: soovime entusiastlikult hõlbustada oma põhikooliõpilastel suhelda erinevate Euroopa riikide õpilastega, jagades ideid ja kogemusi õppekavavaheliste tegevuste kaudu, mis toetavad õpilaste ennast juhtivat õpet ning julgustavad neid võõrkeelt kasutama väljaspool klassiruumi.
Kolmas motivatsiooniallikas: usume, et kollektiivse identiteedi kasvatamine noortel õppijatel kultuuripärandi õpetamise kaudu on nende autonoomse õppimise pikaajaliseks arenguks väga oluline. Õpilaste tutvustamine kultuuriväärtustega loomingulise kogemusliku õppimise kaudu on selles Euroopa kultuuridevahelises kontekstis haridusprotsessi kõigi sidusrühmade jaoks suurepärane katalüsaator. Euroopa kodakondsuse mõiste võib tekkida osalevate riikide kultuurilise identiteedi sünteesi kaudu. Projektis osalevad riigid - Holland, Eesti, Türgi, Portugal, Rumeenia, Hispaania. Iga õpilasvahetusega külastab partnerriiki neli õpilast ja kolm saatjat õpetajat.


Eesmärgid


Läbi Eramus+ projekti on võimalik probleemile efektiivsemate lahenduste leidmiseks kaasata rahvusvahelist kogemust.


Tegevused


Kõik osalevad õpilased ja õpetajad
- tutvuvad erinevate digikeskkondadega (nt eTwinning, google docs jne)
- ettekanded ja esitlused innovatiivse kooli teemal
- koostöö arendamine lapsevanemate ja kooli vahel
- õpilaste ja õpetajate keeloskuse arendamine


Tulemused


Tulemused:
- Rahvusvahelisel tasandil on koolid jaganud kogemusi erinevatest meetoditest, kuidas suurendada õpilaste autonoomsust õppimisel
- õpetajad on saanud rahvusvahelisi kontakte oma kolleegide hulgas, jagatakse omavahelisi teadmisi ja kogemusi
- õpilaste ja õpetajate empaatiavõime erinevate kultuuride ja rahvaste suhtes on kõrgem
- koostöö kooli ja lapsevanemate vahel on tihedam ja produktiivsem
- lapsevanemad on teadlikumad kooliastemete vaheldumisel erinevatest aspektidest


Maksumus


24 820 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


24 820 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA2 koolidevaheline strateegiline koostöö

Juhtpartner


Tartu Hansa Kool

PartneridJuht


Signi Savi, projektijuht

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2020 - 31.10.2022

Osakond


HO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord