Asi: Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi 2020-2021 õa loodusõppepäev

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0115
Menetlev üksus: Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Vastutav töötaja: Heili Visnapuu
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi 2020-2021 õa loodusõppepäev
Registreeritud: 08.09.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Loodusteaduslikkuse päeva läbiviimine


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi (KJPG) õpilaste
keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud
keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele.
Projektis osalevad kõik KJPG klassid (kokku 20 klassikomplekti). Kõik klassid lähevad korraga "KJPG loodusteaduslikkuse päeval" koolimajast välja läbimaloodusega seotud õppeprogrammi.


Tegevused


Projekti eesmärgiks on Tartu Kristjan Jaak
Petersoni Gümnaasiumi õpilaste keskkonna- ja
loodusteadlikkuse suurendamine, koolis
omandatud keskkonnahariduse praktiline
kinnistamine, noorte lähendamine loodusele.
Kõik klassid lähevad korraga “KJPG
loodusteadlikkuse päeval” koolimajast välja
läbima loodusega seotud õppeprogrammi.
Õppeprogrammid on valitud õpetajate poolt nii,
et need toetaksid riiklikku ja kooli õppekava.
Õppeprogrammid aitavad mitmekesistada
õppeprotsessi koolis ja aitavad kinnistada
tundides omandatud teadmisi ja oskusi ning
katavad suure osa loodusainete ainekavade
teemadest. Programmid on üles ehitatud
aktiivõppe põhimõtetest lähtuvalt ja tänu sellele
saavad õpilased oma teadmisi paremini
kinnistada läbi praktiliste tegevuste.
Keskkonnaministeerium ning Haridus- ja
Teadusministeerium on ühiste kavatsuste
alusel allkirjastanud memorandumi, millega
peavad vajalikuks arendada keskkonnaharidust
ja –teadlikkust. Gümnaasiumi riikliku
õppekavaga taotletakse õpilase kujunemist
sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja
keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja
kaitseb keskkonda ning väärtustades
jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi
keskkonna- ja inimarengu küsimustele.
Läbitavad programmid klasside kaupa: 10.
klassid – Taevaskojad - looduse pühakoda 11.
klassid - Ökoloogia ja loodushoid Piusal 12.
klassid – SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus
„Metsa ökosüsteem, metsa tüübirühmad ja
metsa majandamine“ Saare järve õpperajal.Tulemused


Projekti jooksul omandatud teadmiste ja
oskuste edasiandmine eakaaslastele erinevate
meetodite kaudu ning teadmiste ja oskuste
kasutamine igapäevaelus. Projekti tulemuseks
on ümbritsevat märkava ja tundva noore
inimese kujunemine, kellel on
keskkonnateadlikud väärtushinnangud ning
keskkonnasõbralikud käitumis- ning
tarbimisharjumused. Projekti mõju
keskkonnaseisundile on keskkonnasõbralik.
Projekti rakendumisel suureneb õpilaste huvi
keskkonnateadlikkuse vastu ja kaasneb
õpilaste positiivne suhtumine loodusesse ja
selle hoidmise/kaitsmise vajalikkusesse ning
säästva eluviisi omaksvõtmine.


Maksumus


8 924 EUR

Tartu kohustused


2 924 EUR

Toetus


6 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskonnainvesteeeringute Keskus (KIK)

Millise programmi / meetme raames


KIK keskkonnprojektid

Juhtpartner


Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

PartneridJuht


Riho Rosin

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2020 - 31.12.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord