Asi: Professionaalne eestikeelne õpetaja veneõppekeelega rühmas

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0112
Menetlev üksus: Tartu Linnavalitsus
Vastutav töötaja: Elle Agarmaa
Teised töötajad: Anne Juhkam; Helje Jõgi; Inna Usmanova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Professionaalne eestikeelne õpetaja veneõppekeelega rühmas
Registreeritud: 01.09.2020

Projekt


Lühikokkuvõte

Eesmärgid


Äratada huvi eesti keele vastu ja tagada lapse toimetulek igapäevases suhtlemises;
· kujundada valmidust eesti keeles suhtlemiseks;
· õpetada kuulama ja tajuma eesti keele kõla
· arendada lapse oskust õigesti hääldada, kasutama sobivaid grammatilisi vorme ja lauseehitust, anda esmased lugemis- ja kirjutamisoskused;
· õpetada eesti keele sõnu ja väljendeid ning julgustada õpitud sõnavara ja fraase kasutama
· tutvustada Eesti Vabariigi sümboolikat, rahvuslikke tavasid, tekitada huvi lastekirjanduse vastu jne.
· lihtsustada keele omandamist läbi laulude, mängude ja konkreetse keeletegevuse;
· kaasata lapsevanemaid, toetades arusaamist vajadusest lapse eesti keele varajasest omandamisest, et integreeruda paremini eesti ühiskonda.


Tegevused


Eeestikeelne õpetaja veneõppekeelega rühmas


Tulemused


·mõistab lihtsamat argiteemalist eestikeelset kõnet;
· tunneb ära ja mõistab õpitud sõnu ja väljendeid ning kasutab neid oma kõnes;
· saab aru korraldusest ja toimib vastavalt;
· saab aru lihtsast küsimusest ning vastab sellele õpitud sõnavara piires;
· kasutab kõnes sobivaid viisakusväljendeid;
· teab peast eestikeelseid luuletusi ja laule;
· oskab nimetada mõningaid Eesti kohanimesid, tuntud inimesi.


Maksumus


29 918 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


29 918 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Haridus ja Teadusministeerium

Millise programmi / meetme raames


koolikava kaasnevad haridusmeetmed

Juhtpartner


Elle Agarmaa

PartneridJuht


Elle Agarmaa

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2020 - 31.12.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord