Asi: Biojäätmete kohtkompostimise edendamine Tartus

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-20-0106
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Teised töötajad: Helje Jõgi; Kerti Kera; Maarja-Liis Metsla; Rein Haak; Vaike Tark; Ülle Mauer
Tähtaeg: 31.12.2022
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Biojäätmete kohtkompostimise edendamine Tartus
Registreeritud: 24.08.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Riiklikud eesmärgid jäätmehoolduses on sätestatud „Riigi jäätmekavaga 2014-2020“. Riigi jäätmekava esimene ja kõige olulisem eesmärk on vältida ja vähendada jäätmeteket, sh vähendada jäätmete ohtlikkust. Teiseks strateegiliseks eesmärgiks on võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil maksimaalsel tasemel taaskasutada. Eesmärgi saavutamisele aitab muuhulgas kaasa optimaalse jäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustiku arendamine, biolagunevate jäätmete liigiti kogumise ja ringlusesse suunamise suurendamine ning järjepidev ringlussevõtule ja taaskasutusele suunav teadlikkuse tõstmine.
Tartu Linnavolikogu 28.06.2018 määrus nr 29 „Tartu linna jäätmehoolduseeskiri“ määrab Tartu linna jäätmekäitluse üld- ja tehnilised nõuded, korraldatud jäätmeveoga seotud aspektid, korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmete (sh ohtlikud, tervishoiuja veterinaarteenuse osutaja jäätmete) kogumis- ja käitlemistingimused. Vastavalt jäätmehoolduseeskirjale tuleb tekkekohas liigiti koguda vähemalt järgnevad jäätmeliigid: paber ja kartong, plastid, metallid, klaas, biolagunevad jäätmed (aia- ja haljastujäätmed, köögi- ja sööklajäätmed), pakendid, puit, tekstiil, suurjäätmed, probleemtoodete jäätmed, ohtlikud jäätmed, üle jäävad segaolmejäätmed. Vastavalt Tartu linna jäätmehoolduseeskirjale on kõik jäätmevaldajad kohustatud tekkinud ja korraldamata jäätmeveost välja jäävad jäätmed üle andma asjakohast luba omavale jäätmekäitlejale, need taaskasutama või kõrvaldama vastavalt kehtivatele nõuetele. Üheks võimaluseks elanikele on korraldatud jäätmeveost välja jäävaid, kuid jäätmehoolduseeskirjaga kogumiskohustusega tekkinud jäätmeid üle anda Tartu linnas olevatesse jäätmejaamadesse. Jäätmete sortimisuuringu järgi moodustavad biolagunevad jäätmed segaolmejäätmete hulgas kokku 32%, eraldi köögijäätmed 24%, aia- ja haljastusjäätmed 8% ja muud biolagunevad jäätmeid 0,1%. Suurima osa segaolmejäätmete hulgas olevatest biolagunevatest jäätmetest moodustavad köögijäätmed. Vastavalt jäätmeseadusele (vt § 134) ei tohi alates 2020. aasta 16. juulist olla prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas biolagunevaid jäätmeid üle 20 massiprotsendi.


Eesmärgid


Vähendada biolagunevate jäätmete osakaalu segaolmejäätmete hulgas minimaalselt nõutava tasemeni ja edendada biojäätmete taaskasutamist Tartu linnas.Tartu linn on jäätmekavas võtnud eesmärgiks vähendada biolagunevate jäätmete osakaalu segaolmejäätmete hulgas 32%-lt (2017.a.) 20%-ni 2024 aastaks.


Tegevused


Projekti raames soetatakse ja paigaldatakse väikekorterelamute juurde kiirkompostrid köögijäätmete komposteerimiseks ja taaskasutuseks. Kompostrid antakse lepingulistel alustel kasutamiseks ja kompostrite saajatel on kohustus biolagunevad köögijäätmed komposteerida ning taaskasutada. Kokku paigaldatakse ja antakse kasutada 400 kiirkompostrit. Kõikidele kompostri saajatele korraldatakse ka vastav koolitus kompostri kasutamiseks. Elanikkonnale korraldatakse kampaania köögijäätmete taaskasutamiseks komposteerimise teel.


Tulemused


Köögijäätmete osakaal segaolmejäätmete hulgas on Tartu linnas langenud alla 20% aastaks 2024.


Maksumus


149 470 EUR

Tartu kohustused


18 889 EUR

Toetus


130 581 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnaprogramm

JuhtpartnerPartneridJuht


Jaanus Tamm

Algus- ja lõpptähtaeg


01.02.2021 - 22.12.2021

Osakond


LMO

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord