Asi: Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpetajate õpiränded kooli uute arengusuundade toetajana (2020-2022)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0097
Menetlev üksus: Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eneli Mäeots
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpetajate õpiränded kooli uute arengusuundade toetajana (2020-2022)
Registreeritud: 26.06.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Jaan Poska Gümnaasium (edaspidi JPG) loodi 2011. aastal. Oma tegevuses lähtub kool tunnuslausest „Määrame ise oma tuleviku!”. Kooli eesmärgiks on aidata kaasa õpilaste eluks vajalike pädevuste kujunemisele ja pakkuda õpilastele võimalikult palju valikuvõimalusi, et neist kasvaksid ise oma õppimist juhtivad kodanikud. Koolis väärtustatakse loovust, tolerantsust, innovaatilisust ja digitaliseeritust, mida toetab õpilaste nutivahendite kasutamine õppetöös. Erilist tähelepanu pööratakse õppe individualiseerimisele ja toetatakse hariduslike erivajadustega õpilasi, sealhulgas andekaid. Nende eesmärkide saavutamiseks otsib JPG pidevalt uusi teid ja 2019. aasta jaanuaris alustas JPG projektiga „Poska professionaalsed õpikogukonnad" (edaspidi PÕK). PÕKides osalevad kõik õpetajad ja õpilasesindus ja PÕKide eesmärgiks on õpetajate koostöine õppimine ja enesearendamine kooli arengut ja õpilaste toetamist silmas pidades. Käsitletavad valdkonnad tulenevad otseselt „Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi arengukavast kuni aastani 2021" ja pikemas perspektiivis toetavad JPG uue arengukava kirjutamist, mille fookuses saavad olema üldpädevuste omandamine, ainetevaheline lõimimine, projektõpe ja rahvusvahelised suhted. Õpetajaskonna viie PÕKi kitsamad eesmärgid on ainetevaheline ja aineteülene lõimimine, õpetajate emotsionaalne intelligentsus, õpilaste motivatsiooni tõstmine, meediapädevuse parendamine ja erinevate ainete õpetajatega ühiselt uue Lähis-Ida teemalise valikkursuse loomine.


Eesmärgid


Käesoleva projekti „Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpetajate õpiränded kooli uute arengusuundade toetajana (2020-2022)" eesmärgiks on projekti „Poska professionaalsed õpikogukonnad" toetamine välismaiste õpirännete kaudu. Peamised valdkonnad on koos õppimine, koostöö parendamine, coachingu võtete kasutamine nii koostöös kolleegide kui õpilastega, õpilaste toetamine nende individuaalsusest lähtuvalt, uurimusliku õppe ja projektõppe osakaalu suurendamine ja IKT vahendite kasutamine. Viimaseks kõiki õpirändeid ühendavaks teemaks on rahvusvaheliste suhete loomine ja jätkamine. JPG pöörab olulist tähelepanu koolist väljapoole suunatud tegevustele ja kogukonna kaasamisele. Selleks tehakse aktiivset koostööd vilistlaskoguga ning klassijuhatajate kaudu lastevanematega ja teiste õppeasutustega. JPG arendab intensiivselt rahvusvahelist koostööd, võttes regulaarselt vastu kolleege Euroopast ja tutvustades kooli ja selle põhiväärtusi.


Tegevused


Käesolevas projektis osaleb kokku neliteist õpetajat, kes on erinevate riiklikus õppekavas sätestatud kohustuslike õppeainete õpetajad. Peamisteks tegevusteks projektiperioodil on õpiränded ja pärast iga õpirännet toimuvad õpetajalt õpetajale koolitused, kus õpirändel käinud õpetajad jagavad oma kogemusi, omandatud oskusi ning materjale kogu tegevõpetajate kollektiivi ning juhtkonnaga. Hiljem on koolituse materjalid õpetajatele kättesaadavad õppeinfosüsteemis Stuudium. Avalikkusega jagatakse õpirännetel saadud teadmisi ja kogemusi Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi kodulehe ja Facebooki lehe kaudu.


Tulemused


Oodatav kursuste mõju vastab Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi arengukava ülaltoodud laiadele eesmärkidele ja kitsamalt iga PÕKi püstitatud eesmärkide efektiivsemale saavutamisele. Osalejad jagavad õpirändejärgsetel õpetajalt õpetajale koolitustel näpunäiteid, kuidas projektõpe, IKT vahendid, ning suhtlust, koostööd ja motivatsiooni edendavad metoodikad aitavad kooliperet ühendada, tõhustada õppetööd, toetada õpilaste individuaalset arengut, parendada õpilaste motivatsiooni ja vaimset heaolu. Kokkuvõttes on oodatud tulemuseks ühtsem ja terviklikum koolipere, kus teevad koostööd motiveeritumad ning pädevamad õpetajad ja õpilased, kes tunnetavad koolipoolset vaimset tuge, suuremat õpimotivatsiooni ja avardunud õppevõimalusi. Pikemas perspektiivis väljendub projekti kasu kooli arengukava eesmärkide täitmises, meie koolile sobivate parimate innovaatiliste praktikate kasutusele võtmises ning uue arengukava põhimõtete välja töötamises. Saavutame üleüldise IKT vahendite sihipärase ja õppetöö diferentseerimist toetava kasutamise klassiruumis. Projekti tulemuseks on lisaks pädevuste tõstmisele ra


Maksumus


33 740 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


33 740 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ programmi Põhimeede 1, üldhariduse õpiränne

Juhtpartner


Tartu Jaan Poska Gümnaasium

PartneridJuht


Lembi Loigu

Algus- ja lõpptähtaeg


31.12.2020 - 29.06.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord