Asi: Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi õpiüritus

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0089
Menetlev üksus: Tartu Täiskasvanute Gümnaasium
Vastutav töötaja: Marika Kaasik
Teised töötajad: Ain Jahhu; Reet Jakobson
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi õpiüritus
Registreeritud: 18.06.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Õppeainete lõiming ja õppekava paindlikumaks muutmisele suunatud tegevused kooli arengukavas


Eesmärgid


Õpiürituse eesmärgiks on kavandada tegevused TTG õppekava paindlikumaks muutmiseks ning nende tegevuste planeerimine TTG uues arengukavas:
a) erinevate võimaluste leidmine üleminekuks ainekeskselt õppimiselt aineülesele õppimisele – seoste loomine õppeainete vahel, sest ühe aine õppimine toetab ka teise aine omandamist
b) õppemeetodite rikastamine
c) valikainete rikastamine – teadmiste omandamine õppija huvidest lähtuvalt
d) lõimitud õpiülesanded muutuvad kättesaadavaks TTG e-õppe lahendustena, mis võimaldab õppida ka Tartu linnast kaugemale jäävatel äärealadel ning loob võrdsemad võimalused ligipääsuks haridusele


Tegevused


1) 6. aprill 2020 - veebiseminar: TTG uuenenud visioon ja missioon

2) 15. - 16, juuni 2020 - kahepäevane arendusseminar Kubija hotell-loodusspaas.
Lõimitud õppeained nõuavad õpetajatelt mõtteviisi muutust ning mugavustsoonist väljumist. Selleks on vajalikud ühised väärtused, ühised arusaamad ja kokkulepped. Need ei tekki iseenesest ja käsukorras ning selleks on vaja luua katkestustevaba kvaliteetne aruteluruum.
Päevakava:
15. juuni
14.30 - 16.00 Seminari rakendamine. Ainenõukodade arutelu ühistest kokkupuutepunktidest - ajurünnak
16.15 - 17.45 Ainenõukodade töö tulemuse jagamine maailmakohviku meetodil
18.00 - 18.45 Kokkuvõte

16. juuni
9.00 - 10.30 Aineüleste lõimingute sidumine TTG uuenenud visiooni ja missiooniga
10.45 - 12.15 Lõimingute sidumine TTG arengukavaga
13.00 - 14.30 Ühiste õpiülesannete väljatöötamine ainenõukodades
14.15 - 15.00 Ühiste õpiülesannete väljatöötamine (jätkub). Kokkuvõtted

3) 13. november 2020 - Kokkuvõtted ja analüüs õppeainete lõimimise tulemustest I õppetsükli põhjal.


Tulemused


Kooli uues arengukavas on üheks prioriteediks erinevate õppeainete lõimimine ja õpetajate vaheline koostöö, et luua õppijatele motiveeriv, positiivne ja õppimist soodustav õpikeskkond, mis võimaldaks arendada õppijate eluks vajaminevaid oskusi.


Maksumus


2 487 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


2 487 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine

Juhtpartner


Innove SA

PartneridJuht


Marika Kaasik

Algus- ja lõpptähtaeg


06.04.2020 - 13.11.2020

OsakondShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord