Asi: ProgeTiiger programm

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0080
Menetlev üksus: Tartu Veeriku Kool
Vastutav töötaja: Margareta Samm
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: ProgeTiiger programm
Registreeritud: 05.06.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


LEGO Spike Prime robotite abil soovime kaasajastada tehnoloogiaõpetuse õpetamist 4. klasside ainetundides. Seadmete abil saame lahendada erinevaid probleemülesandeid ning muuta aine õppimist põnevamaks.

Robootika vahendid sobivad hästi programmeerimise algtõdede õpetamiseks. Selleks lõimime 4. klasside tehnoloogiaõpetuse ja informaatika tunnid. Läbi praktilise väljundi loodame programmeerimise õppimise õpilastele põnevaks muuta. Ainete omavaheline lõimimine annab võimaluse pisut suuremamahuliste õpiülesannetega tegelemisek.

Ringitundides saame uue robootikaplatvormi abil pakkuda 2. klassi õpilastele lisaks LEGO WeDo 2.0 robotitele pisut keerulisemaid LEGO Spike Prime roboteid. Samas 3.-5. klasside huviringis saame enne LEGO Mindstorms EV3 kasutuselevõtmist pisut lihtsamate robotikomplektidega alguste teha.


Eesmärgid


Õppematerjalide väljatöötamine ja rakendamine 4. klasside tehnoloogiaõpetuse ja informaatika tundide läbiviimiseks.

4. klasside tehnoloogiaõpetuse tundide läbiviimine robootika vahendeid kasutades andmaks teadmisi kaasaegsete tehnoloogiliste vahendite kasutamise võimalustest.

Robootika vahendite kasutamine 4. klasside tehnoloogiaõpetuse ja informaatika ainetundide lõimimiseks programmeerimise algtõdede õpetamisel.

Võimaldada sujuvam üleminek robootikaringi tundides Lego WeDo 2.0 platvormilt Lego Mindstorms EV3 platvormile. Mitmekesistada robootikatundides kasutatavaid seadmeid.


Tegevused


juuni 2020 – seadmete soetamine
juuli - august 2020 – õppematerjalide vajadustele kohandamine ja väljatöötamine
juuli - august 2020 – tehnoloogiaõpetuse ja informaatika ainekavade korrigeerimine
september - detsember 2020 – 4. klasside tehnoloogiaõpetuse tundide läbiviimine
september - detsember 2020 – 4. klasside tehnoloogiaõpetuse ja informaatika tundide lõimimine
september - detsember 2020 – 2. klasside ja 3.-5- klasside robootikaringi tundide läbiviimine
Aine- ja ringitundide läbiviimine jätkub 2020/2021 õa teises pooles ning järgnevatel õppeaastatel. Samuti toimub pidevalt õppematerjalide täiendamine ja loomine.


Tulemused


On kohandatud ja loodud õppematerjalid tehnoloogiaõpetuse tundide läbiviimiseks 4. klassis ning selle lõimimiseks 4. klassi informaatikaga.

Robootikavahendite järjepideva kasutamine 4. klasside tehnoloogiaõpetuse ja informaatika ainetundide läbiviimisel.

Õpilased omandavad algteadmised kaasaegsete tehnoloogiate kasutamisvõimaluste kohta ning omandavad praktilisi teadmisi ja oskusi robotite ehitamise, kasutamise ja programmeerimise osas.

Õpilaste motivatsioon ainealaste teadmiste omandamisel 4. klassi tehnoloogiaõpetuses ja informaatikas on kasvanud.

Tänu sujuvamale raskusastme muutumisele erinevate robootikaplatvormide kasutamisel robootikaringi tundides jätkab eeldatavalt suurem hulk õpilasi ringitundides osalemist vanemas vanuserühmas.Maksumus


3 476 EUR

Tartu kohustused


1 043 EUR

Toetus


2 433 EUR

Kellele taotlus esitatakse


HITSA - Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Millise programmi / meetme raames


ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2020

Juhtpartner


Tartu Veeriku Kool

PartneridJuht


Priit Pensa - infojuht

Algus- ja lõpptähtaeg


01.06.2020 - 31.12.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord