Asi: Kivilinna ProgeTiiger 2020

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0077
Menetlev üksus: Tartu Kivilinna Kool
Vastutav töötaja: Aili Mölder
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kivilinna ProgeTiiger 2020
Registreeritud: 04.06.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti peamiseks eesmärgiks on läbi viia robootikaga lõimitud ainetunde ja kasutada roboteid ka koolis toimuvate projektinädalate raames, kus kaks korda aastas, ühe nädala jooksul on lõimitud kõik õppeained. Läbi robootika on võimalik tõsta õpilaste õpimotivatsiooni, muutes ka muidu üksluised ja madala õpihuviga õppeained huvitavamaks. Samuti võimaldab roboti kasutamine laiendada õpetaja metoodilisi võimalusi, kuna robot võimaldab koostada ülesandeid, mida ilma robotita teha ei saa.

Projekti teiseks suuremaks eesmärgiks on välja vahetada kolmanda klassi robootika ringides kasutatavad LEGO Mindstorms NXT robotid. LEGO Mindstorms NXT robotid on olnud pidavas kasutuses juba üle kümne aasta. Projekti käigus soetatavad LEGO Spike Prime robotid aitavad täita NXT robotite amortisatsioonist ja aegumisest tekkivat lünka koolis kasutusel olevas robootika ringide süsteemis.

Lõimitud ainetundide läbiviimiseks töötame välja tunnikavad, kus on lõimitud erinevad õppeained. Töötame välja lõimitud ainetundide läbiviimiseks sobiva modulaarse roboti ja selle ehitusjuhendi. Ringitundide läbiviimiseks kasutame ja kohandame Spike Prime komplektiga kaasasolevaid õppematerjale ja samuti on plaanis kaasajastada olemasolevad 3. klassi robootika ringi materjalid Spike Prime roboti jaoks.

Projekti tulemusena viime 4. klassis läbi robootikaga lõimitud ainetunde ja õppepäevi. Lisaks integreerime LEGO Spike Prime roboti kooli robootika ringide süsteemi, võttes selle kasutusele 3. klassi robootika ringide läbiviimiseks


Eesmärgid


1.Teises kooliastmes (4. klass) viia läbi robootikaga lõimitud ainetunde ja õppepäevi.

2.Roboti kasutuselevõtmisega laiendada õpetaja metoodilisi võimalusi, andes võimaluse koostada ülesandeid, mida ilma robotita teha ei saa.

3.Võimaldada kolmanda klassi robootika ringides välja vahetada amortiseerunud ja aegunud LEGO Mindstorms NXT robotid.

4.LEGO Spike Prime komplektide kasutuselevõtt ja rakendamine ainetundides annab võimaluse realiseerida pikaajaline eesmärk - muuta robot ainetunnis tavapäraseks ja loomulikuks seadmeks, nagu hetkel on näiteks arvuti.


Tegevused


Juuni 2020
Robootikakomplektide soetamine
Juuni-August 2020
Õppematerjalide ja juhendmaterjalide koostamine ja väljatöötamine
September –Detsember 2020
4. klassi lõimitud ainetundide ja 3. klassi robootika ringide läbiviimine

Lõimitud ainetundide ja robootika ringide läbiviimine jätkub ka pärast projekti lõppu, nii õppeaasta teises pooles kui ka järgnevatel õppeaastatel.Tulemused


Välja on töötatud vähemalt 9 tunnikava Spike Prime roboti kasutuselevõtmiseks 4. klassi ainetundides.

Välja on töötatud ainetundidesse sobiv modulaarne robot, selle ehitus- ja kasutusjuhend.

Läbi robootika kasutamise ainetundides on tõusnud 4. klassi õpilaste õpimotivatsioon.

LEGO Spike Prime robotid on kasutusele võetud 3. klassi robootika ringide läbiviimiseks.

3. klassi robootika ringide õppematerjalid on kaasajastatud kasutamiseks Spike Prime robotitega.


Maksumus


4 002 EUR

Tartu kohustused


1 201 EUR

Toetus


2 802 EUR

Kellele taotlus esitatakse


HITSA – Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Millise programmi / meetme raames


ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2020

Juhtpartner


Tartu Kivilinna Kool

PartneridJuht


Sven Hendrikson, infojuht

Algus- ja lõpptähtaeg


01.06.2020 - 31.12.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord