Asi: Uued teadmised - uued võimalused

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0075
Menetlev üksus: Tartu Täiskasvanute Gümnaasium
Vastutav töötaja: Marika Kaasik
Teised töötajad: Ain Jahhu
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Uued teadmised - uued võimalused
Registreeritud: 03.06.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Haridus- ja Teadusministeeriumi 2019. aasta täiskasvanuhariduse hetkeseisu ülevaatest selgub, et Eesti on ainus OECD riik, kus keskhariduse omandajate osakaal nooremate hulgas langeb ja madala haridustasemega mitteõppivate noorte osakaal suureneb. Ülevaade toob välja, et 2017. aasta seisuga on meil ca 100 000 põhi- või keskhariduseta inimest vanuses 20-64.

Tänaseks peamiseks väljakutseks on õpiraskuste ennetamine, et õpilased ei loobuks esimeste raskuste ilmnemisel õpingutest ning kooli lõpetaksid. Õpimotivatsiooni tõstmiseks, väljalangevuse vähendamiseks ja lõpetajate arvu suurendamiseks on oluline teha tegevusi, mis mitmekesistavad õppetööd, aitavad õpitavat paremini omandada ning vähendavad õpiraskusi.

Täiskasvanute gümnaasiumide paindlikest õppimisvõimalustest teab sihtgrupp kahjuks endiselt suhteliselt vähe. Seetõttu on oluline pöörata oma tegevustes tähelepanu jätkuvalt avalikus ruumis tehtavale reklaamile ja teavitustööle ning usaldusväärse ja positiivse kuvandi loomisele.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on leida, julgustada ja motiveerida haridustee katkestanud täiskasvanuid jätkama õpinguid Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis põhi- ja või üldkeskharidusõppes ning üldoskuseid arendavate tegevuste kaudu toetada ja mitmekesistada nende õpinguid väljalangevuse vähendamiseks suurendades seeläbi kooli lõpetajate arvu.

Projekt toetab haridustee katkestanute tagasitoomist kooli läbi julgustava ja motiveeriva kuvandi kui toetavast ja mitmekülgsest õpikeskkonnast, kus on hea olla. Plaanis on jätkata kooli reklaamimisega linnaruumis, mille tulemusel on Tartu linn ja maakonna elanikud teadlikud üldhariduse jätkamise võimalustest TG-s.

Suurendamaks potentsiaalsete õppijate enesekindlust ning julgustamaks neid kooli tagasi tulema, on plaanis reklaamida õppeaasta alguses toimuvaid 0-kursuseid, mis aitavad meelde tuletada kunagi õpitu turvalises õpikeskkonnas ja luua eduelamust. Kursused aitavad vältida õpingute katkestamist esimese kahe kuu jooksul, mis on paljude jaoks kooliga kohanemisel kriitline aeg.


Tegevused


1. Elektrooniliste reklaammaterjalide loomine (flaier, plakat, voldik) ja jagamine Tartumaa valdade valla lehtedes, raamatukogude ja noortekeskuste sotsiaalmeediakanalites.
2. Projekti tegevustega seotud info kajastamine ja haldamine kodulehel ning süstemaatiline teavitustöö sotsiaalmeedia kanalites (Facebook, Instagram jne).
3. Info levitamine ja koostöö Tartu linna Haridusosakonna, Tartu linna Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna, Rajaleidja ja Eesti Töötukassaga.
4. Õppimist toetavate- ning tugitegevuste pakkumine õppes püsimise ja õpingute lõpetamise toetamiseks.


Tulemused


Projekti tegevused on suunatud Tartu linna ja maakonna täiskasvanutele, et julgustada ja motiveerida haridustee katkestanuid jätkama õpinguid Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi põhi- ja või üldkeskharidusõppes ning üldoskuseid arendavate tegevuste kaudu toetada ja mitmekesistada nende õpinguid väljalangevuse vähendamiseks suurendades seeläbi kooli lõpetajate arvu.


Maksumus


89 895 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


89 895 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine" tegevuse „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine" raames

Juhtpartner


Tartu Täiskasvanute Gümnaasium

PartneridJuht


Kaire Valge

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2020 - 31.08.2022

Osakond


HO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord