Asi: Teaching, Improving and Training through Literacy Education

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0038
Menetlev üksus: Tartu Raatuse Kool
Vastutav töötaja: Rene Leiner
Teised töötajad: Ave Paabo; Liia Guthan
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Teaching, Improving and Training through Literacy Education
Registreeritud: 05.03.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


On valus näha, et lapsed ei loe tänapäeval enam nii palju kui enne nutiajastut. Ka õpetajad võiksid olla siin lastele lugemishuvi suurendamisel eeskujuks, jutustada neile kirjutamisest, tõlkimisest, raamatutest päriselus. Kuidas kutsuda esile laste huvi kirjanduse vastu? Lastele tuleb näidata, et lugemine ja kirjutamine võib olla lõbus, see ei pea olema igav ülesanne ning konteksti ja varjatud tähenduste mõistmine võib olla põnev.


Eesmärgid


Peamine eesmärk on iseseisev ja ajas jätkusuutlik õppija, kellel on arenenud õppekavas kirjeldatud üldpädevused ja baasoskused.

Alaeesmärgid:


1. Lugemisoskuse arendamine - õppida lugema mõtte ja mõistmisega. Uudiste lugemisel kasutada adekvaatse allikakriitikat jms, mis aitab õppida eristama pärisuudiseid võltsuudistest jne.

2. Läbi ühise loometegevuse oma keeleoskuse arendamine - kuidas kasutada keelt rääkimisel ja kirjutamisel. Seda nii emakeeles kui inglise keeles.

3. Lugemise ja raamatute populariseerimise läbi saavutada õpilaste laiem sõnavara, rohkem teadmisi erinevate kultuuride kohta, retoorika ja suulise eneseväljendusoskuse areng, sh inglise keeles.


Tegevused


Projekti käigus viiakse osalevate riikide koolides läbi rida õppimis- ja koolitustegevusi ning rahvusvahelisi mobiilsusnädalaid, kus toimuvad praktiliste oskuste arendamise töötoad.

Õpilastel on võimalus arendada kõnelemise oskusi, parandada keeleoskust. Lisaks tutvutakse kirjanduslike ja mittekirjanduslike teostega, mis hõlmavad selliseid teemasid nagu kultuur, kliimamuutused ja tehnoloogia mõju ning mis rikastavad nende üldisi teadmisi ja avardavad silmaringi sallivuse, teiste inimeste ja rahvaste mõistmise osas tänapäevses maailmas. Erinevate tegevuste ja koostöö kaudu teiste riikide õpilastega leiavad osalejad loodetavasti, et lugemine võib olla lõbus ja selle inimese võtmeoskuse arendamine projekti tegevuste kaudu loob võimaluse elukestvaks õppeks tulevikus.


Tulemused


Õpilastel kujuneb läbi projektis osalemise, uute töömeetodite kasutamise, silmaring laienemise ja uute sõprade saamise kaudu eduelamus.

Projektis osalemine suurendab õpilaste õpimotivatsiooni ja keeleoskust ning annab neile vahetu praktilise kogemuse kaudu võimaluse näha oma töö tulemusi.

Lapsed saavutavad koolis paremaid tulemusi, kuna arendavad põhipädevusi.

Koos õpilastega saavad kasu ka koolid ja osalevad õpetajad, kes saavad võtta kasutusele uusi töömeetodeid, mõjutades läbi selle kogu koolis toimuva õppekvaliteeti ja tulevaste põlvede haridust.

Osalevad koolid saavad olema kaasaegsemad, konkurentsivõimelisemad ja koostöisemad.

Positiivset mõju loodame näha järgmiste faktorite osas:

- õpilaste baasoskuste areng rõhuga lugemise, lugemisoskuse (sh funktsionaalse), allikakriitika jms'ga seotud kompetentsidel
- sotsiaalsed oskused
- õpimotivatsioon
- ettevõtlikkus
- infotehnoloogilised oskused
- probleemilahendamise oskus
- kreatiivsus
- enesekindlus ja väljendusoskus
- julgus võtta vastu otsuseid
- ühiskondlike protsesside mõistmine
- analüütiline mõtlemine
- vabanemine eelarvamustest
- enesega rahulolu, positiivne minapilt
- kriitiline mõtlemine, otsuste langetamise oskus
- võõrkeeleoskus
- tunnetega toimetulek
- teadlikkus Euroopa kodanikuks olemisest
- innovaatilisi õppemeetodeid kasutavad õpetajad
- koolide senise kogemuse ja oskusteabe jagamine
- suurenenud Euroopa ühtekuuluvustunne ja erinevate kultuuride aktsepteerimine


Maksumus


34 248 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


34 248 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Agency for Mobility and EU Programmes - Agencija za mobilnost i programme Euopske unije (AMPEU)

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA229 - School Exchange Partnerships

Juhtpartner


Osnovna skola Fran Koncelak Drnje (Horvaatia)

Partnerid


Tartu Raatuse Kool (Eesti)
Agrupamento de Escolas Gil Eanes (Portugal)
Istituto comprensivo Ramiro Fabiani (Itaalia)

Juht


Rene Leiner

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2020 - 31.08.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord