Asi: STEAM the Music

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0036
Menetlev üksus: Tartu Raatuse Kool
Vastutav töötaja: Rene Leiner
Teised töötajad: Ave Paabo; Liia Guthan
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: STEAM the Music
Registreeritud: 05.03.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Aina enam oodatakse ühiskonnas, sh ettevõtjate ja tööandjate poolt, et noored suunduksid rohkem STEAM (teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunst ja matemaatika) valdkondadega kaetud erialasid õppima.

Fookuses peaksid olema teadmiste omavaheline seostamine, koostöine õppimine ning kontekst vastandina kontekstivälisele ning üksikute ainete või kursustena toimuvale õppimisele.

STEAM-õppe raames kujundatavaid oskusi on lisaks traditsioonilistele loodusteadustega seotud töökohtadele vaja ka kõikides teistes tööjõusektorites.

Anname väikese panuse läbi rahvusvahelise projekti, mille akronüüm on STEAMus, kuna paljud tegevused on seotud justnimelt muusika ja inseneeria/tehnoloogia/teaduse seostamisega


Eesmärgid


Iseseisev ja ajas jätkusuutlik õppija, kellel on arenenud õppekavas kirjeldatud üldpädevused ja baasoskused STEAMi valdkonnas, IKT vahendite kasutamisel, koostöövõimes, inglise keeles jne.


Tegevused


Projekti käigus viiakse osalevate riikide koolides läbi rida õppimis- ja koolitustegevusi ning rahvusvahelisi mobiilsusnädalaid, kus toimuvad praktiliste oskuste arendamise töötoad.

Kasutatakse järgmisi töövorme: esitlused, rahvusvahelise muusikapäeva ja rahvusvahlise päeva “Naised ja tüdrukud teaduses” ettevalmistamine, teaduskeskuste külastamine, teadusloengud, eksperimentide ja väliuuringute korraldamine, eksperimentaalsete muusikariistade loomine ja nende mängimine jne.

Näiteks toimub STEAMi tegevuste käigus kõlarite, süntesaatorite, ksülofonide, ühekeelpilli, castanetside, boomwhackerite meisterdamine ja selleks juhendite koostamine.

Muusikariistade uurimine keskendub näiteks instrumentide (keelpillid, näppepillid, vask, löökpillid) erinevuste analüüsimisele ja sellele, kuidas need erinevused põhjustavad muutusi helispektris, lainekujus ja sageduses ning kuidas instrumendi heli tekitatakse.


Tulemused


Õpilastel kujuneb läbi projektis osalemise, uute töömeetodite kasutamise, silmaring laienemise ja uute sõprade saamise kaudu eduelamus.

Projektiürituste korraldamine suurendab nende motivatsiooni töötada STEAM-i valdkonnas, kuna neil on vahetu praktilise kogemuse kaudu võimalik näha oma töö tulemusi.

Lapsed saavutavad koolis paremaid tulemusi, kuna kasutavad uusi õppemeetodeid ja arendavad lisaks põhipädevusi ka STEAM-i valdkonnas.

Koos õpilastega saavad kasu ka koolid ja osalevad õpetajad, kes saavad võtta kasutusele uusi töömeetodeid, mõjutades läbi selle kogu koolis toimuva õppekvaliteeti ja tulevaste põlvede haridust.

Osalevad koolid saavad olema kaasaegsemad, konkurentsivõimelisemad ja koostöisemad.

Positiivset mõju loodame näha järgmiste faktorite osas:

- õpilaste baasoskuste areng rõhuga STEAMiga seotud kompetentsidel
- sotsiaalsed oskused
- õpimotivatsioon
- ettevõtlikkus
- infotehnoloogilised oskused
- probleemilahendamise oskus
- kreatiivsus
- enesekindlus ja väljendusoskus
- julgus võtta vastu otsuseid
- ühiskondlike protsesside mõistmine
- analüütiline mõtlemine
- vabanemine eelarvamustest
- enesega rahulolu, positiivne minapilt
- kriitiline mõtlemine, otsuste langetamise oskus
- võõrkeeleoskus
- tunnetega toimetulek
- teadlikkus Euroopa kodanikuks olemisest
- innovaatilisi õppemeetodeid kasutavad õpetajad
- koolide senise kogemuse ja oskusteabe jagamine
- suurenenud Euroopa ühtekuuluvustunne ja erinevate kultuuride aktsepteerimine


Maksumus


25 037 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


25 037 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA229 - School Exchange Partnerships

Juhtpartner


Tartu Raatuse Kool

Partnerid


L'Istituto Comprensivo Leone Caetani di Cisterna di Latina (Itaalia)
János Batsányi Secondary Grammar School (Ungari)
Comprehensive School “Geo Milev” (Bulgaaria)
Parroquia Santos Reyes. Colegio Santa Ana (Hispaania)
Szkola Podstawowa Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego (Poola)

Juht


Rene Leiner

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2020 - 31.08.2023

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord