Asi: Poku lasteaia õppeprotsessis osalejate aktiveerimine teadliku koostöise õuesõppe kaudu

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-20-0017
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Poku
Vastutav töötaja: Olivia Voltri
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Poku lasteaia õppeprotsessis osalejate aktiveerimine teadliku koostöise õuesõppe kaudu
Registreeritud: 05.02.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Õuesõpe on kesksel kohal Tartu Lasteaed Poku aastate 2017-2022 arengukava õppe- ja kasvatustöö suunal ning aastate jooksul on asutus sellesse valdkonda palju panustanud - toetanud õuesõppe kasutamist õppe- ja kasvatustegevustes, pikendanud laste õues viibimise aega, korraldanud õues erinevaid üritusi, täiendanud hooviala ning osalenud mitmetes õuesõppe-teemalistes Eesti-sisestes projektides. Kitsaskohtadeks on õuesõppe kasutamise ebaregulaarsus ning laste vähene aktiivsus õuesõppe tegevustes, samuti õuesõpet toetav meeskonnatöö, mistõttu otsime eeskuju selles valdkonnas kogenud partneritelt Põhjamaadest, Leedust ja Itaaliast. Tartu Lasteaed Poku eesmärgiks on alustada rahvusvahelist koostööd, keskendudes õuesõppele ning tehes seejuures tõhusat koostööd lapsevanematega, sest nende toetus õuesõppe rakendamisele on väga oluline.Õpirännetel osaleb 13 inimest erinevatelt lasteaia ametikohtadelt ning kokku hõlmab projekt 26 õpirännet (töövarjud lasteaedades ja koolitused). Kahel koolitusel Soomes ja Itaalias osaleb kokku 8 inimest, sh 5 õpetajat, 1 õpetaja abi, õppealajuhataja, direktor. Töövarjudena lasteaedades Leedus, Rootsis, Norras ja Soomes osaleb kokku 13 inimest, sh 7 õpetajat, 2 õpetaja abi, direktor, õppeala- ja majandusjuhataja ning eripedagoog. Pikemas perspektiivis püüdleme lasteaia arendamiseks teooriat ja praktikat ühendavaks õuesõppe kompetentsikeskuseks oma piirkonnas ning soovime teha koostööd teiste sarnaseid väärtusi kandvate asutustega nii Eestis kui välismaal. Projektist saavad lisaks Poku lasteaias käivatele lastele ja nende peredele kasu ka teised õuesõppest huvitatud lasteaiad ja (lasteaia)õpetajad, kellega jagame saadud kogemusi läbi õpirändeid tutvustava infopäeva ning projekti kajastava artikli Õpetajate Lehes. Tartu ja Tallinna ülikooli üliõpilaste praktikabaasina on meile oluline ka siin praktiseerivate üliõpilaste juhendamine õuesõppealal, mis samuti aitab meie omandanud teadmisi laiemalt levitada.


Eesmärgid


1.Suurendada õuesõppe osakaalu ja tagada selle rakendamise regulaarsus ja järjepidevus (vähemalt üks kord nädalas toimuvad kõik õppe- ja kasvatustegevused õues, rakendame regulaarselt metsa/pargipäevi, vahemikus oktoobrist-aprillini viibivad rühmad vähemalt 2 õhtul nädalas lastega õues ka õhtusel ajal).

2. Tõsta laste aktiivset osalust õuesõppes, sh täiendada selleks vajaminevaid vahendeid lasteaia õuealal.

3.Tõhustada meeskonnatööd (nii rühmasisest, koostööd muusika- ja liikumisõpetajate ning tugispetsialistidega) õuesõppe läbi viimiseks.

4.Muuta lasteaia töökorraldust õuesõpet soodustavamaks (õppekavast lähtuvate tegevuste ajakava võimaldab piisavalt aega õuesõppeks).

5.Suurendada õuesõppealast koostööd lastevanematega. Õpitu ja selle positiivse mõju nähtavamaks tegemine lapsevanematele õuesõppe kontekstis ning nende teavitamine õuesõppe töökorraldusest, et saavutada vanemate toetus õuesõppe läbiviimiseks.


Tegevused


Toimuvad õpiränded või koolitused järgmistes riikides:
1)Jaanuar 2021 – Koolitus „Learning in Nature Ldt“ ja töövarjud lasteaedades (Soome, Helsingi): 3 õpetajat ja 1 õpetajaabi
2)Märts 2021 – Töövarjud lasteaedades (Leedu, Vilnius): 3 õpetajat, 1 õpetajaabi, eripedagoog, direktor, õppealajuhataja
3)Aprill 2021 – Töövarjud lasteaedades (Norra, Tromso): 3 õpetajat, eripedagoog, majandusjuhataja ja direktor.
4)September 2021 – Töövarjud lasteaedades (Rootsi, Stockholm): 3 õpetajat, 1 õpetajaabi ja direktor
5)31.10.2021-06.11.2021 - Koolitus „The Best for preschool teachers: Reggio Emilia Approach, Montessori method, Outdoor Education and much more” (Itaalias, Bolognas): 2 õpetajat, õppealajuhataja ja direktor


Tulemused


Erasmus+ õpirände projekti tulemusel tõstetakse lasteaias õuesõppe osakaalu ning õues läbiviidavad õppe- ja kasvatustegevused muutuvad regulaarseks. Õuesõpet kasutavates lasteaedades töövarjuks olemise ja koolitustel käimise tulemusena, saadud teadmiste reflekteerimise ning digitaalse õpimapi koostamise tulemusel suurenevad õpetajate professionaalsed oskused lastele tegevustes senisest aktiivsemat rolli pakkuda. Vähemalt ühel päeval nädalas hakatakse rühmades õppe- ja kasvatustegevusi läbi viima õues ning regulaarselt rakendama metsa- ja või pargipäevi. Saadud kogemuste põhjal teeb lasteaia juhtkond vajalikud ümberkorraldused asutuse igapäevases töökorralduses, et anda rühmadele piisavalt aega õuesõppeks. Erinevate osapoolte (liikumis- ja muusikaõpetajad, rühmameeskond ja tugipersonal) rollid õuesõppe toetamisel arutatakse läbi ning püstitatakse ühised eesmärgid, mille tulemusel muutub koostöö tõhusamaks. Projektist saadud teadmisi kasutatakse muuhulgas Tartu Lasteaed Poku õppekava arendamisel ning uue arengukava koostamisel aastateks 2023-2028.


Maksumus


16 710 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


16 710 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Euroopa Komisjon, Archimedes SA

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ Taotluskutse 2020, üldhariduse töötajate õpiränne

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Poku

PartneridJuht


Olivia Voltri

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2020 - 31.12.2023

OsakondProjekti lõpetamise põhjusShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord