Asi: Improving professional competencies through international mobility III

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0016
Menetlev üksus: Tartu Rakenduslik Kolledž
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Improving professional competencies through international mobility III
Registreeritud: 04.02.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Käesoleva projektiga planeerime kaheks õppeaastaks 68 õpirännet (sh 40-le õpilasele ja 28-le haridustöötajale ). Viimaste aastate õpilaste küsitlused näitavad, et õpiränded aitavad vähendada väljalangevust ning tõstavad kutsehariduse mainet (teadlikum sisseastuja) ja õpimotivatsiooni (praktiline, paindlik õpe sh välisriikides).


Eesmärgid


Arvestades hetkel käimasolevat õpirändeprojekti ja rahvusvahelistumise strateegia tulemusnäitajaid planeerime järgmisteks kaheks õppeaastaks (2020/21 ja 2021/22) 68 õpirännet (sh 40 õpilastele ja 28 töötajatele).


Tegevused


Õpiränded planeeritakse lähtuvalt kooli arengukavast ja rahvusvahelistumise strateegiast ning korraldatakse vastavalt kinnitatud TKHK Erasmus+ programmi haldamiskorrale. Projekti elluviimise eest vastutab TKHK projektide üksus koostöös erialaosakondadega.

I Ettevalmistavad tegevused: teavitustöö organisatsiooni siseselt projekti rahastamisest ja projekti abil teostatavatest õpirännetest; konkursside korraldamine ja õpirändes osalejate valik; ettevalmistavate tegevuste raames moodustatakse erialaosakondades töörühmad, kes valmistavad ette õpirännete täpse ajakava, sisu ja ülesanded tulenevalt koolitusvajadustest ja õpiväljunditest, mis kooskõlastatakse vastuvõtva partneriga ning allkirjastatakse „Memorandum of Understanding“; osalejate keelelise, kultuurilise ettevalmistuse korraldamine; praktikakohtade leidmine; õpi-ja praktikalepingute sõlmimine.

II. Õpirände läbiviimine
Haridustöötajate õpirännete kestus on 5-7 päeva ja õpilaste õpirännete kestus 2 kuni 5 nädalat.

III. Praktika tunnustamine ja tulemustest teavitamine

Õpilaste õpiränded tunnustatakse suuremas osas ECVET järgi. Kõik õpirännetes osalevad õpilased ja haridustöötajad peavad blogi.
Osalejad koostavad iseseisva analüüs-esitluse ning tutvustavad õpirände tulemusi (erialalised, kultuurilised, keelelised jm väljundite saavutamise protsessi kirjeldused ja tulemused). Kõigile osalejatele väljastatakse Europassi õpirände tunnistus. Õpirännete tulemuste hindamisel osalevad juhtkond, projektide elluviijad, partnerid ja erialaosakonnad.


Tulemused


Kavandatavate õpirännete oluliseks tulemuseks näeme organisatsiooni, kui paindlikku, praktilisusele suunatud rahvusvahelise õppega kooli maine kujundamist. Oluline on teadmiste, oskuste ja kompetentside hindamine ja tunnustamine rahvusvaheliselt (ECVET, Europass). See aitab kaasa motiveeritud õpilaste leidmisel, sisseastujate nõustamisel ja suunamisel erialavalikul. Potentsiaalsete sisseastujate teadlikkus hilisemast rahvusvahelistest õpirände võimalustest tõstab samuti kooli mainet.
Haridustöötajate õpiränne toetab töötajate professionaalset arengut, mis aitab kaasa kvaliteetse õppe pakkumisele nii Eestist kui teistest riikides pärit õppijatele.
Tõusnud motivatsioon töötada valitud erialal ning võtmepädevuste paranemine avardavad olulisel määral väljavaateid osaleda edukalt tööle rakendumisel nii siseriiklikult kui Euroopa tasandil.


Maksumus


143 822 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


143 822 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA1 õpiränne

Juhtpartner


Tartu KHK

PartneridJuht


Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov

Algus- ja lõpptähtaeg


31.12.2020 - 31.12.2023

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord