Asi: ZCC: Zero Carbon Cities

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0015
Menetlev üksus: Tartu Linnavalitsus
Vastutav töötaja: Kaspar Alev
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: ZCC: Zero Carbon Cities
Registreeritud: 03.02.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Euroopa Liidu strateegiline visioon aastaks 2050 seab eesmärgiks kliimaneutraalse liidu. Ühe väljapakutud hoovana eesmärgi saavutamiseks on välja käidud süsinikeelarvete koostamine. Kliimaeesmärkide saavutamiseks on liikmesriikidele ja kohalikele omavalitsustele planeeritud toetusmehhanismid, mis võtavad arvesse investeeringu süsiniku emissiooni säästu.

Projekti peamiseks tegevuseks on Tartu linnale süsinikeelarve koostamine lähtudes 2015. aasta Pariisi konverentsi põhimõtetest. Süsinikeelarve koostamine lähtub Rahvusvahelise Kliimapaneeli (IPCC) raportist ja arusaamisest, et inimekonnal on kindel kogus emiteeritavat süsinikku, mida ületades soojeneb maakera kliima rohkem, kui 1,5'C.

Projekti käigus leitakse parim metoodika globaalse süsinikeelarve jagamiseks Tartule. Eelarvest lähtudes on võimalik leida punkt, mil Tartu linna süsiniku emissioon peab olema neutraalne, et vältida Tartu linna mõju globaalsele kliima soojenemisele.

Kliimaneutraalsuse kava on oluliseks tööriistaks hindamaks töös oleva Tartu energia- ja kliimakava 2030 hindamiseks.

Projekti käigus viiakse ellu pilootprojekt ehitus- või renoveerimistööde elutsükli süsiniku emissiooni arvestamiseks projekteerimise käigus.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on vähendada Tartu linna mõju kliima soojenemiseje luues Tartu linna süsinikneutraalsuse kava. Kava koostamise sisendiks on Tartu linnale süsinikeelarve koostamine lähtudes 2015.aasta Pariisi kliimakonverentsi kokkulepetest.


Tegevused


Tartu linna süsinikeelarve koostamine.
Tartu linna kliimaneutraalsuse kava koostamine.
Piloot projekt projekteeritava objekti elutsükli süsinikuemissiooni arvestamine.


Tulemused


Projekti tulemusena on linnale loodud süsinikueelarve ja kava kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Linn on saanud olulise kogemuse investeeringute elutsükli emissiooni arvestamiseks. Saadud kogemus on oluliseks sisendiks paremate hangete korraldamiseks ja toetusrahade paremale ära kasutamisele.


Maksumus


70 000 EUR

Tartu kohustused


10 500 EUR

Toetus


59 500 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Urbact programm, ERDF

Millise programmi / meetme raames


ERDF

Juhtpartner


Manchester City Council

Adrian Slatcher 
Principal Resource and Programmes Officer
Policy, Partnerships and Research
Manchester City Council
Level 3 (Library Walk)
Town Hall Extension
Manchester M60 2LA

Partnerid


Manchester, Inglismaa; Frankfurt, Saksamaa; Modena, Itaalia; Zadar, Horvaatia; Bisrita, Rumeenia; Vilvoorde, Belgia.

Juht


Kaspar Alev

Algus- ja lõpptähtaeg


04.05.2020 - 03.05.2022

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord