Asi: Uussisserändajate kohanemise toetamise koordineerimine Tartus ja Lõuna-Eestis

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0013
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse avalike suhete osakond
Vastutav töötaja: Iris Allorg
Teised töötajad: Helen Kalberg; Merje Laimets
Tähtaeg: 30.09.2022
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Uussisserändajate kohanemise toetamise koordineerimine Tartus ja Lõuna-Eestis
Registreeritud: 24.01.2020

Projekt
Osalemise otsus:


Tartu Linnavalitsuse 19.11.2019 korraldus nr.1258


Lühikokkuvõte


Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.6 „Võimaluste loomine Eestis elavate ning ühiskonda vähelõimunud püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks“ tegevuse 2.6.3 „Tugivõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine“ alategevuse „Teenuste arendamine“ elluviimine.


Eesmärgid


Koordineerida uussisserändajate kohanemise toetamist Tartus ja Lõuna-Eestis


Tegevused


Tartu Linnavalitsus koordineerib ja arendab eelkõige Tartusse ja võimaluse korral teistesse Lõuna-Eesti piirkondadesse elama asunud välismaalaste kohanemise toetamiseks kohaliku tasandi tugivõrgustike koostööd ning kujundab ja arendab omavalitsuse avalike teenuste osutamise võimekust vastavalt sihtgrupi vajadustele. Uussisserändajate paremaks kohanemiseks vajaliku võrgustiku ning teenuste arendamisega tegeleb Tartu linnavalitsus läbi 2019. a linna, Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli asutatud mittetulunusühingu (MTÜ Tartu Välismaalaste Teenuskeskus).


Tulemused


Tegevuste tulemusena on välja töötatud ning rakendatud era-, avaliku ja kolmanda sektori osalusel toimiv tugivõrgustike kontseptsioon.


Maksumus


75 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


75 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Siseministeerium

Millise programmi / meetme raames


Euroopa Sotsiaalfondi (edaspidi ESF) perioodi 2014-2020 prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meede 2.6 „Võimaluste loomine Eestis elavate ning ühiskonda vähelõimunud püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks“

Juhtpartner


Siseministeerium

Partnerid


MTÜ Tartu Välismaalaste Teenuskeskus

Juht


Janika Hango (MTÜ Tartu Välismaalaste Teenuskeskuse juhataja)

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2020 - 31.12.2021

Osakond


ASO

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord