Asi: ClimateAligned - Climate-Aligned budgeting at municipalities

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0160
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Teised töötajad: Maarja-Liis Metsla; Rein Haak; Kaspar Alev
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: ClimateAligned - Climate-Aligned budgeting at municipalities
Registreeritud: 18.12.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Paljud Euroopa omavalitsused tegelevad aktiivselt kliimamuutuste probleemiga rakendades kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise poliitika/eesmärkide kujundamisel erinevaid lähenemisi.
Erinevaid võimalikke tegevusi on palju. Osasid neist on lihtne rakendada, teised aga on üsna kulukad või on nende rakendamine isegi ebamõistlik.
On mitmeid järeleproovitud kontseptsioone, mida omavalitsused saavad kasutada ja järgida kliimapoliitika rakendamisel. Näiteks linnapeade pakti algatus pakub omavalitsustele kindlat lahendust kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise tegevuskava loomisel.
Samas puudub kõikehõlmav lähenemine, mis võtaks arvesse omavalitsuse tegevuskorraldust sh. planeerimis- ja investeerimistegevusi tervikuna. Omavalitsused töötavad välja küll erinevaid leevendusmeetmeid kliimamuutustega kohanemiseks, kuid samal ajal investeeritakse vahendeid uutesse objektidesse, milliste rajamine pole kooskõlas nende samade leevendusmeetmetega. Eriti kui tegemist on tavapäraste kliimaeesmärkidega, on suur tõenäosus, et paljud
täna tehtavad investeeringud (näiteks uusehitised, teed jm.) omavad spetsiifilist mõju kasvuhoonegaaside heitkogustele ka 10, 20 või isegi 50 aasta pärast. See tähendab, et enamikku täna tehtavatest investeeringutest tuleks käsitleda lähtuvalt nende keskkonnamõjust praegu ning samuti kogu elutsükli vältel.
Eduka kliimapoliitika eelduseks on ühtlustatud, säästva arengu põhimõtetele vastav ja elutsükli keskkonnamõju arvestav planeerimine, mis hõlmab kõiki omavalitsuse tegevusi ja toimevaldkondi.
Käesoleva seemnerahastuse projekti abil täpsustatakse projektiideed ja koostatakse rahastustaotlus põhiprojekti elluviimiseks.


Eesmärgid


Projekti üldiseks eesmärgiks on teadvustada ning vähendada pikas perspektiivis omavalitsuste tegevuste keskkonnamõju võttes arvesse seejuures tegevuste tervet elutsüklit.
Keskkonna/kliimasõbralike pikaajaliste investeerimisotsuste tegemiseks vajaliku teabe ja andmete koondamine võib olla omavalitsustele liiga keerukas ja aeganõudev ning on sageli ka üle jõu käiv. Eriti kehtib see väiksemate omavalitsuste kohta, kus puuduvad vastavat kompetentsi omavad spetsialistid.
Selle probleemi lahendamiseks soovitakse käesoleva seemnerahastuse abil koostada põhiprojekt (rahastustaotlus) millise raames luuakse metodoloogia ja andme(fakti)põhine otsustusmaatriks. Nende tööriistade abil saavad kohalike omavalitsuste töötajad ja poliitikud kujundada oma investeerimisotsused arvestades nende investeeringute pikaajalisi keskkonnamõjusid.


Tegevused


Projekti rahastustaotluse koostamine (Interreg Läänemere programm, Horizon 2020).


Tulemused


Projekti tulemusena koostatakse põhiprojekt ja rahastustaotlus , mille käigus luuakse erinevate omavalitsuse tegevuste (eelkõige investeeringute) elutsükli keskkonnamõju hindamiseks vajalik tööriist ja metoodika.


Maksumus


14 375 EUR

Tartu kohustused


2 155 EUR

Toetus


12 220 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Interreg, Läänemere programm (ERDF)

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Tartu Linnavalitsus

Partnerid


Baltic Environmental Forum Germany
Balti Keskkonnafoorum
Baltijas Vides Forums

Juht


Jaanus Tamm

Algus- ja lõpptähtaeg


01.05.2020 - 30.04.2021

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord