Asi: IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogramm Tartu Kutsehariduskeskuses

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0151
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Helina Laine
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogramm Tartu Kutsehariduskeskuses
Registreeritud: 22.11.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


IT Akadeemia programm on aastaid tegutsenud selle nimel, et IKT kõrghariduse kvaliteet tõuseks ning tööjõu turule suunduks enam kõrgharitud spetsialiste. Täna on selge, et sellest ei piisa ning hädavajalik on tähelepanu pöörata ka IKT tasemeõppe (kutsehariduse) populariseerimisele ning õppekvaliteedi tõstmisele. Oluline on õpilast toetada viisil, et tal oleks võimalus ja motivatsioon nii oma õpinguid lõpetada kui neid tulevikus elukestvalt jätkata.
Seatud eesmärkide saavutamiseks alustas IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogramm.


Eesmärgid


Eesmärk on IKT tasemeõppe (kutsehariduse) populariseerimine ning õppekvaliteedi tõstmine.


Tegevused


Tegevus 1- Tarkvaraarendaja õppekava rakenduskava loomine. Õpetajatele lisatasude maksmine kokku koos maksudega 10000 EUR. IT Akadeemia rahastusest makstakse täiendavat töötasu tarkvaraarendaja õppekaval õpetavatele õpetajatele ja projekti töörühmades osalejatele.


Tegevus 2 Töötajate koolitus- ja lähetuskulud
Koolitus "VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.7]" – toetab vSphere serverite kasutamist, mis aitab kaasa operatsioonisüsteemide õpetamisele virtuaalkeskkonda kasutades.
TOY metoodika koolitus õpetajatele, mis toetab coachimise alaste oskuste arendamist ja meeskonnatööd, projektõppe ja ettevõtlikkuse arendamisele suunatud metoodikate omandamist, et neid õppekava õpetamisel kasutada.

Tegevus 3 Riistvara hankimine
Monitoride hankimine tarkvaraarenduse klassi, 30 tk (arvutitel 2 monitori, mis peavad olema sama suurusega). Muudab õppijal õppeprotsessi tagasisidestamise kiiremaks, sest võimaldab õppijal sisestatud koodi näha ühel monitoril ja teisel tulemust.
2 nutitahvlit 15465LUXHP + jalad coachimise ruumi. Muudab õppimise protsessi kiiremaks, sest õpilased saavad sisestada oma grupitöö tulemused virtuaalselt, ning tulemuslikumaks, sest toetab coachimise läbiviimist.


Tulemused


Loodud on Tarkvaraarendaja õppekava rakenduskava. Töötajad on läbinud koolitused ning on soetatud õppetööks vajalik riistvara.


Maksumus


30 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


30 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA)

Millise programmi / meetme raames


IT Akadeemia programm

Juhtpartner


Tartu KHK

PartneridJuht


IKT osakonna juhataja Signe Vedler

Algus- ja lõpptähtaeg


01.10.2019 - 31.01.2020

Osakond


KHK

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord