Asi: Tartu noorsootöö innovatsioonikava:Tartu nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega teismeliste integreerimine noortekeskuste tegevusse loodushariduse toel

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0117
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Grete Sarap
Teised töötajad: Jaanika Palm
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu noorsootöö innovatsioonikava:Tartu nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega teismeliste integreerimine noortekeskuste tegevusse loodushariduse toel
Registreeritud: 19.09.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Innovatsioonikava jooksul kaardistatakse Tartu nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega teismeliste ja nende vanemate ootused noorsootööle ja takistused selles osalemiseks. Vastavalt uuringu tulemustele kohandatakse Tartu Noorsootöö Keskuse noortekeskused nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega teismelistele ligipääsetavaks ja kasutajasõbralikuks, sh eemaldatakse takistused, mis piiravad sihtgrupi osalemist noortekeskuste tegevustes. Luuakse ja rakendatakse tegevuskava loodushariduslike sündmuste nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega ning puueteta teismeliste ühistegevusteks.


Eesmärgid


1. Kaardistada Tartu nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega teismeliste ja nende vanemate ootused noorsootööle ja takistused selles osalemises.
2. Muuta Tartu noortekeskused nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega teismelistele ligipääsetavaks ja kasutajasõbralikuks.
3. Eemaldada takistused Tartu nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega teismeliste takistused noorsootöös osalemises.
4. Luua ja rakendada loodushariduslike sündmuste kava nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega ning puueteta teismeliste ühistegevusteks.


Tegevused


1 Tartu Linnavalitsus viib läbi hanke uuringu tellimiseks. Uuringu tulemusena saame värske info ootuste ja takistuste osas ja teada 2019. aasta alguses noorsootöös osalevate nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega noorte osakaalu kõigi nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega noorte seast. Uuring on sisendiks täpsema tegevuskava koostamiseks 2019/2020 hooajaks.

2. Ruumikohandused meele ja füüsilise puudega noortele selle ligipääsetavaks ja autonoomselt kasutatavaks tegemiseks, liikumismärgiste paigaldamine nägemispuudega noortele,

3. Nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega noortele sobivate vahendite soetamine. Toetutakse uuringu tulemustele ja analüüsile selgitamaks välja, milliseid vahendeid on keskuse tööks ja kasutajasõbralikkuse saavutamiseks tarvis. Vahendite nimekirjale tuginedes valitakse koos spetsialistidega ettevõtte(d), kes neid müüvad ja paigaldavad. Vahendite all võib leida ka nt spetsialiseeritud ratta erivajadusega noorele, kuna noortekeskuse omanduses on hulk tavalisi jalgrattaid erinevate tegevuste ja ettevõtmiste tarbeks. Olenevalt vahenditest võib uute võimaluste arv varieeruda ühest kuni mitmekümneni. Vahendite valimisel kaasatakse sihtrühma noored.

4. Noortekeskuste võimaluste tutvustamine HEV koolides ja puuetega inimeste organisatsioonides. Puuetega noorte ja nende vanemate kaasamine kompetentsikeskuse loomisesse. (Samuti on nad kaasatud juba tegevuskava algusetapis ehk uuringu sihtrühmana. Seega kõik etapid, nii uuring kui ka sündmuste kava elluviimine soodustavad hoiakute muutumist. Tegu on protsessiga, sh nt kogukonnas hoiakute muutumine soodustab puuetega noorte ja nende vanemate valmisolekut tegevustes kaasa lüüa ja vastupidi. Noorsootöötajate koolitusprogrammid koostöös spetsialistidega suurendavad vanemate turvatunnet ja usaldust nende pakutavate tegevuste ja teenuste osas.)

5. Loodushariduslike sündmuste kava loomine. Kavandatavad tegevused on näiteks kanuumatk Emajõel, looduslaagrid, IKT vahendite kasutamine (nt geopeitus), meelepõhised huviringide tegevused (linnuhäälte kuulamine suletud silmadega, lindude vaatlemine kinni kaetud kõrvadega). Muuhulgas taotletakse loodushariduslike ühiseettevõtmistega hoiakute muutmumist puuetega inimeste suhtes noortekeskuste kogukonnas.


Tulemused


1. Tartu nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega teismeliste ja nende vanemate ootused noorsootööle ja takistused selles osalemiseks on kaardistatud.
2. Tartu noortekeskused on nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega teismelistele ligipääsetavad ja kasutajasõbralikud.
3. Tartu nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega teismeliste takistused osalemiseks noortekeskustes ja loodushariduses on eemaldatud.
4. Tartu noortekeskustes on loodud ja rakendatud loodushariduslike sündmuste kava nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega ning puueteta teismeliste ühistegevusteks.


Maksumus


213 996 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


213 996 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Noorsootöö Keskus

Millise programmi / meetme raames


Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

PartneridJuht


Jaanika Palm

Algus- ja lõpptähtaeg


19.09.2019 - 30.11.2021

Osakond


KO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord