Asi: Health&Greenspace

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0116
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Teised töötajad: Anna-Liisa Unt; Tõnis Arjus; Kaspar Alev; Indrek Ranniku
Tähtaeg: 30.09.2022
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Health&Greenspace
Registreeritud: 17.09.2019

Projekt
Osalemise otsus:


Tartu Linnavalitsuse 04.02.2020 korraldus nr.115


Lühikokkuvõte


Praegu elab peaaegu kolmveerand (73%) Euroopa elanikkonnast linnapiirkondades ja aastaks 2050 on Euroopas oodata et üle 80%
elanikest elab linnades. Kuigi linnapiirkonnad pakuvad palju võimalusi, näiteks töökohti ja teenuseid, siis kiire ja jätkusuutmatu linnastumine toob kaasa arvukalt terviseriske ja -ohte.
Suur osa ülemaailmsest suremusest on tingitud kroonilistest haigustest (südame-veresoonkonna haigused, vähkkasvajad; kroonilised hingamisteede haigused; ja suhkruhaigus), mis on omistatavad paljuski linnakeskkonnaga seotud terviseriskidele - füüsiline tegevusetus, transpordist põhjustatud linna õhusaaste, kuumusstress jm.). Üha kasvav õhusaaste põhjustab kogu maailmas igal aastal linnades 3.7 miljon surma. Peamiselt on surmade põhjuseks kroonilised haigused. Linnades esinev soojussaare efekt (põhjustatud eelkõige kivimaterjalide päikesevalguse neeldumisest, aurustumise puudumisest ja soojuse eraldumisest) võib linna keskmist temperatuuri tõsta ümbritseva temperatuuriga võrreldes 3–5 ° C võrra, tuues endaga kaasa kuuma stressi. Liigne kuumus kujutab endast mitmesuguseid terviseriske, sealhulgas potentsiaalselt surmaga lõppevaid. Näiteks
kuumarabandus. Soojussaare efekt muutub veelgi teravamaks, kui kliimamuutustega seotud kuumalained muutuvad üha tugevamaks
ja sagenevad. Kehaline passiivsus, mis on linnaelanike seas tõenäoliselt palju suurem põhjustab kogu maailmas 3,2 miljonit surma aastas.
Hästi kavandatud ja rajatud roheline infrastruktuur, pakkudes laia valikut ökosüsteemiteenuseid, võib aidata kaasa linnaelanike heale tervislikule seisundile ja kliimamuutustega kohaneda. Tõendid näitavad positiivset seost linnaelanike tajutava vaimse tervise ja haljasalade hulga fahel linnakeskkonnas.


Eesmärgid


Tartu linn valmistab ette uut üldplaneeringut ja eesmärk on töötada välja põhimõtted ning kirjendada vajalikud tegevused linna rohelise taristu ehitamiseks järgmisteks aastakümneteks. Eelkõige keskendutakse tervisliku ja elamisväärse linnakeskkonna loomisele - jahutuslahendustele, müra ja õhus leiduvate saasteainete vähendamisele. Selle tulemusel luuakse keskkond, mis aitab kohaneda kliimamuutuste mõjuga ning edendab kodanike kehalist aktiivsust ja seeläbi tervislikke eluviise. Tartu linna arengustrateegias 2030 on seatud visioon linna arenguks: “Tartu on aktiivsete, loominguliste ja õnnelike inimeste linn”. Visiooni elluviimiseks vaja parandada ka linnakeskkonda.


Tegevused


Tartu linna peamisteks tegevusteks projektis on ekspertgrupi moodustamine ja koos ekspertidega tegevuskava loomine linna rohelise taristu rajamiseks pikemas perspektiivis. Tegevuskava on sisendiks linna üldplaneeringule.


Tulemused


Moodustatud on ekspertgrupp ja loodud tegevuskava. Laiemalt aitab projekt leida lahendusi kliimamuutuste mõjuga kohanemiseks.


Maksumus


56 781 EUR

Tartu kohustused


8 517 EUR

Toetus


48 354 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Urbact programm, ERDF

Millise programmi / meetme raames


ERDF

Juhtpartner


Municipality of XII. District of Budapest

Partnerid


Messina, Suceava, Tartu, Poznan, Espoo, Limerick, Santa Pola, Breda

Juht


Jaanus Tamm

Algus- ja lõpptähtaeg


01.02.2020 - 12.05.2022

Osakond


AEO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord