Asi: Tartu Hansa Kooli 2019-2020 õa õppekäigud

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0108
Menetlev üksus: Tartu Hansa Kool
Vastutav töötaja: Signi Savi
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Hansa Kooli 2019-2020 õa õppekäigud
Registreeritud: 12.09.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Õpilased omandavad õppekava järgi koolitunnis teoreetilised teadmised, õppekäikudel osalemine toetab noortel seoste tekkimist teooria ja praktika vahel. Tänapäeval sageli linnalapsed ei satu väga tihti loodusesse, et näha ja seostada kogu koolitunnis omandatud materjali reaalse ümbritseva eluga. Seetõttu on kooli poolt korraldatud regulaarsete õppekäikude toimumine väga oluline. Oluline on noortes kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.
Projekti eesmärk on toetada tegevusi, mille kaudu õpilased teadvustavad säästva keskkonnakasutuse põhimõtteid, looduse ja inimühiskonna seoseid, looduses toimuvaid
protsesse ja elurikkust ning selle hoidmise põhimõtteid.


Eesmärgid


Kõik Hansa Kooli 1.-9. klasside õpilased saavad osaleda ühel keskkonnateadlikkust tõstval aktiivõppeprogrammil.


Tegevused


Tartu Hansa Kooli õpilased võtavad osa kooliastmete kaupa erinevatest keskkonnaprogrammidest, mis toetavad kooli ainekavades läbitud teemasid. Programmide järgselt teevad õpilased õpitust kokkuvõtted teistele õpilastele esitamiseks Hansanädala raames (kas plakat, ettekanne, film, töötuba jne). Kogu eelnev tõstab Eesti kultuuriruumi elujõulisust, heaolu kasvu ja ühiskonna sidusust.


Tulemused


Kõik Hansa Kooli 1.-9. klasside õpilased on osalenud ühel keskkonnateadlikkust tõstval aktiivõppeprogrammil.


Maksumus


8 575 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


8 575 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkus

JuhtpartnerPartneridJuht


Liina Karolin-Salu

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2019 - 26.06.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord