Asi: Koolimeeskonna arendustöö: õpetaja kui meisterlik õppija – professionaalsete õpikogukondade loomine õppemetoodika uuendamiseks ja uuenenud õpikäsituse rakendamiseks

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0089
Menetlev üksus: Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Vastutav töötaja: Elina Nigol
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Koolimeeskonna arendustöö: õpetaja kui meisterlik õppija – professionaalsete õpikogukondade loomine õppemetoodika uuendamiseks ja uuenenud õpikäsituse rakendamiseks
Registreeritud: 03.07.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Taotleme oma õpetajate professionaalse arengu tõusu õpikogukondade (PÕK) rakendadamise abil ning peame oluliseks uuenenud õpikäsitusest lähtuvaid meetodite ja mõtteviisi igapäevast rakendamist koostöös kolleegide ja õppijatega.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on õpetajate professionaalsete õpikogukondade (PÕK) abil rakendada uuenenud õpikäsitusest lähtuvaid meetodeid ja mõtteviisi igapäevases töös kolleegide ja õppijatega, et luua senisest õppijakesksem organisatsioonikultuur.


Tegevused


10 koolituspäeva


Tulemused


Õpilaskeskne õpe nõuab, et õpetaja suudab juhendada ja toetada noort lisaks akadeemilistele teadmistele ka üldpädevuste valdkonnas. PÕKide projekt süvendab õppiva meeskonna ja õppiva kooli mõtteviisi, sest koos saavad õpetajad analüüsida uuenenud õpikäsitusel põhinevaid õppeviise, et toetada õppija arengut, reflekteerida enda õpetamis- ja õppimistegevust, analüüsida enda ja toetada kolleegide professionaalset arengut. Viimast toetab kindlasti ka üks projekti eesmärke ületada õpetaja ja juhtide üksindus, et luua koostööle orienteeritud organisatsioonikultuur, kus õpetajate ja kooli juhtkonna koostöö on sisuline, kaasav ja õppijate arengule suunatud. 
Projekti käigus mõistavad osalejad muutumise, pideva õppimise ja enda mitmekülgse arendamise vajalikkust, saavad praktiliste ühistegevuste ja koostöötamise kaudu reflekteerida oma õppimist, uuenenud õpikäsituse rakendamise erinevaid meetodeid, et viie aasta pärast toimuks JPGs 2/3 õppetööst koos ja projektipõhiselt ning kõik PÕKis kogetu, õpitu oleks rakendatav nii koolis, kogukonnas kui ühiskonnas laiemalt. Ennastjuhtivad 21. sajandi õpetajad suudavad luua loovust ja ettevõtlikkust soosiva keskkonna, milles iga õppija saab kujundada enda õpiraja. PÕKide koostööst, iseseisva töö ja kõigi projekti tegevuste tulemusena valmib Jaan Poska gümnaasiumi uue arengukava 2022–2026 sisenddokument.


Maksumus


9 296 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


9 296 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks

Juhtpartner


Tartu Jaan Poska Gümnaasium

PartneridJuht


Mari Roostik

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2019 - 30.06.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord