Asi: Rahvusvahelisel konverentsil Qualitative and Quantitative Methods in Libraries ettekandega esinemine ja osalemine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0079
Menetlev üksus: Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu
Vastutav töötaja: Kristiina Selli-Tupits
Teised töötajad: Mai Põldaas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Rahvusvahelisel konverentsil Qualitative and Quantitative Methods in Libraries ettekandega esinemine ja osalemine
Registreeritud: 19.06.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Konverentsil tutvustatakse 2018. aastal Eestis läbi viidud "Muuseumide ja raamatukogude külastajate ja mittekülastajate uuringu" raamatukogude osa tulemusi (Mai Põldaas osales uuringu läbi viimises raamatukogude valdkonna eksperdina). Tutvustatava uuringu peamine eesmärk oli analüüsida kahe Eesti loomemajanduse kultuuripärandi alavaldkonna - raamatukogude ja muuseumide - külastamise ja mittekülastamise põhjuseid. Uuringu käigus selgitati välja teenused, mida külastajad ja/või potentsiaalsed külastajad kasutada soovivad. Ühtlasi selgitati uuringuga välja ka teenused, mida raamatukogud ja muuseumid veel ei paku ning tuvastati võimalikud uued sihtrühmad, kes teenuste valiku laienemisel neid kasutama hakkaksid. Uuringu tulemused aitavad leida võimalusi, kuidas teha raamatukogusid potentsiaalsetele külalistele ja uutele sihtgruppidele lihtsamini kättesaadavaks ning huvipakkuvamaks. Just uutele teenustele ja raamatukoguteenuste potentsiaalile ongi plaanis ettekandes keskenduda.


Eesmärgid


Tartu Linnaraamatukogu arendusjuhi osalemine rahvusvahelisel konverentsil Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) ja ettekande tegemine. Projekti sisuks on osaleda ja teha suuline ettekanne 11. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) konverentsil Firenzes Itaalias. Konverents toimub 28.-31. mai 2019 Euroopa Ülikooli Instituudis (vt http://qqml.org/event/qqml2019/). Konverentsil korraldajatelt on arendusjuht Mai Põldaas saanud nõusoleku ettekande pidamiseks.


Tegevused


05/2019 Konverentsil osalemine, ettekande pidamine ja arutelu. Kodus, st oma raamatukogus ja Eestis laiemalt saadud tagasiside ning muljete vahetamine.


Tulemused


Eestis tehtu asetamine rahvusvahelisse konteksti. Eestis tehtava tutvustamine rahvusvahelisel areenil. Konverentsil on plaanis tutvustada uuringu raamatukogusid puudutavaid tulemusi, rõhuasetusega elanikkonna huvi osas nn tulevikuteenuste kohta. Arutada ja seostada neid tulemusi teiste maade kogemustega.
Konverentsilt saadud teadmiste ja kogemuste kolleegidele jagamine ning rakendamine Tartu Linnaraamatukogu teenuste parendamisse ja uute arendamisse. Näiteks on meil arutamisel, mida ja kuidas elanikkonnas enim huvi tekitanud heaolu teenuseid pakkuda - saada selleks vahetuid kogemusi, mida kolleegid teistes maades selles kontekstis teevad-pakuvad.
Konverents toimub neli päeva - selle aja sees jõuab suhelda paljude kolleegidega. Konverents toimub plenaar- ja paralleelsessioonidena, olen pandud esinema sarnaste uuringutega ühisesse sessiooni (kasutaja- ja külastajauuringud). Konverentsiteesid trükitakse ja on leitavad veebi vahendusel - sedakaudu jõuab mõningane teave kõigi konverentsil osalejate ja võimalike huvilisteni.


Maksumus


1 493 EUR

Tartu kohustused


795 EUR

Toetus


698 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kultuuriministeerium

Millise programmi / meetme raames


Raamatukogude arendamine 2019.a 2. voor

Juhtpartner


Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu

PartneridJuht


Mai Põldaas

Algus- ja lõpptähtaeg


27.05.2019 - 01.06.2019

Osakond


KO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord